การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

Strategic Cost Management

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการบัญชีต้นทุนเชิงกลยุทธ์กับการกับการบันทึก รวบรวม การนำเสนอข้อมูล เพื่อใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการควบคุม การสั่งการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการดำเนินงานในการมุ่งการบริหารต้นทุน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร 1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และนำความรู้เกี่ยวการบัญชีเชิงกลยุทธ์ ไปปรับใช้ในการจัดทำบัญชีต้นทุนของสถานประกอบการจริง และประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนในเชิงกลยุทธ์ ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 2.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์ด้านต้นทุนมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่าง เหมาะสม 2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดทำบัญชีเพื่อรองรับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆได้
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน การนำยุทธ์การบริหารต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยสนันสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการบริหารต้นทุน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนและเครื่องมือทางการบริหารต้นทุนสมัยใหม่
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ในช่องทางออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในช่องทางผ่าน E-Mail, Chat, Social Network เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนได้อย่างรวดเร็ว เน้นการเรียนและการให้คำปรึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารและเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.2มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยและสังคม
1.3สามารถบริหารเวลาและปรับวิธีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม ให้นักศึกษาตระหนักและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งขอตนเองและผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมายได้
1.4มีจิตสำนึกและและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียนกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน มีการตั้งกลุ่มแบบออนไลน์ การเข้าชั้นเรียนแบบออนไลน์ การสอบแบบออนไลน์ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มแบบออนไลน์ การทำโจทย์ปัญหาแบบออนไลน์ และการแต่งกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เน้นการเรียนการสอนทางไกลใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการสื่อสารในการเรียนรู้ 2) ให้นักศึกษานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารต้นทุน การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร และสามารถนำเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา และติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียนตลอดภาคการศึกษา 2) ประเมินผลการนำเสนอการบริหารต้นทุนในเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการสอบหัวข้อย่อย การเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการด้านต้นทุนของกิจการ รวมถึงติดตามการส่งงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการบริหารต้นทุน และมีแนวคิดสมัยใหม่ กลยุทธ์ในการการบริหารต้นทุน และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการควบคุม     การสั่งการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์กร 2)  มีความรู้และความเข้าใจในด้านอื่นที่สัมพันธ์กับการบริหารต้นทุน สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารและใช้ข้อมูลทางการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันต่อเวลาในการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมและตัดสินใจ ในเชิงกลยุทธ์ของการบริหารงาน 3) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจวางแผนควบคุมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 
1) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบในแบบออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
2) ให้มีการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลการบริหารต้นทุนกับสถานประกอบการแบบออนไลน์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการออกแบบวางแผนในการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เน้นผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึง web browser ได้ง่าย
3) ให้นักศึกษาออกมานำเสนองาน เล่าสู่กันฟังในแนวคิดวิธีการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มตัวอย่างที่ตนเข้าไปทำการศึกษาแบบออนไลน์ มีการไลฟ์สดแบบ Real timeในกลุ่มวิชาที่เรียนเห็นหน้าสามารถถามตอบกันได้ 4) ถามตอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเช็คความเข้าใจในเรื่องที่กำลังทำการศึกษาและใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
1) การนำเสนอผลงานที่มอบหมายและคุณภาพงานที่มอบหมาย 2) การสอบความรู้และความเข้าใจ 3) การสอบกลางภาค และปลายภาคแบบออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
1) สามารถสืบค้นข้อมูลการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางระบบอินเตอร์เน็ต ประมวลข้อมูลหลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์สิ่งที่ทำการศึกษาได้ด้วยตนเอง 2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3) สามารถวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารต้นทุน นำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อความต้องการ
1) ร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 2) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบแบบออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
1) หลังจากการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต ให้นำมาเสนอแนะแนวทางในการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ นำเสนอแบบออนไลน์ มีการไลฟ์สดแบบ Real time ในกลุ่มวิชาที่เรียนเห็นหน้าสามารถถามตอบกันได้
2.)สอบกลางภาคและปลายภาคผ่านสื่อออนไลน์
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลงที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่มได้อย่างราบรื่น 3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน - สามารถช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาในการจัดทำรายงานได้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
1) มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นทางการการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธที่ทันสมัย โดยให้กลุ่มนำเสนอรายงานแบบออนไลน์ มีการไลฟ์สดแบบ Real time ในกลุ่มวิชาที่เรียนเห็นหน้าสามารถถามตอบกันได้
 โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด 2) มอบหมายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยให้กลุ่มจัดทำรูปเล่มงานวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอ โดยให้ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
1) นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 2) นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี เป็นที่รักของเพื่อนร่วมกลุ่ม และไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกันในกลุ่ม 3) ความกล้าในการเข้ามาปรึกษาอาจารย์ประจำวิชาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุน
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารต้นทุนในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยการอธิบายวิธีการ แนวคิด ให้ได้มาซึ่งหลักฐานและการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน - สามารถนำเสนอรายงานที่ศึกษาค้นคว้า ทั้งในรูปแบบของการเขียนรายงาน และการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม 3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลรวบรวมข้อมูลรายงาน และเทคนิคการนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
1) Team based learning มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัย 2) แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ 3) Online Mobile Balance learning นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมผ่านเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา โดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนเชื่อมต่อกับเครือขายคอมพิวเตอร์ 4) Cooperative Team Learning แบ่งกลุ่มย่อยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกที่มีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 5) Collaborative Team Learning การให้ผู้เรียนร่วมใจกันศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างเต็มความสามารถ เน้นการเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
1) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอแบบออนไลน์ มีการไลฟ์สดแบบ Real time ในกลุ่มวิชาที่เรียนเห็นหน้าสามารถถามตอบกันได้ 2) ผลจากการแก้โจทย์ปัญหา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
1 BACAC143 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,4,5 สอบกลางภาค สอบปลายภาค แบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 4, 8 หรือสัปดาห์ที่นัดสอบ 60%
2 1.1, 1.2, 1.4 2.1, 2.2, 2.3,2.3.1,3.2,3.3, การทำรายงาน และนำเสนอรายงานแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การซักถามความรอบรู้ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ทุกสัปดาห์ 30%
3 4.1,4.2.4.3,4.4 การสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกันตามข้อตกลงแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real time ทุกสัปดาห์ 10%
ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้จาก  เว๊ปไซต์  ต่อไปนี้

เข้าถึงได้จาก hppt://www.nukbanchee.com เข้าถึงได้จาก http://www.fap.or.th/ เข้าถึงได้จาก http://www.jap.tbs.tu.ac.th/index.php
 
ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ฐานข้อมูล Thalis, ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น
วัดความรู้ความเข้าใจจากการซักถามข้อมูลจากเรื่องที่นำเสนอแบบออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ มีการไลฟ์สดแบบ Real time ในกลุ่มวิชาที่เรียนเห็นหน้าสามารถถามตอบกันได้ เน้นผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึง web browser ได้ง่ายการสังเกตการณ์สอนของผู้สอน ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินความรู้
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์ ผลการเรียนของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินความรู้
เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ ปรัปบรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ