ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี

English through Media and Technology

1. ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านฟัง พูด อ่าน เขียนได้เหมาะสมตามวัฒนธรรมสากล โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
2. เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้เหมาะสมกับบริบทการศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษ
3. ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนารายวิชาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามวัฒนธรรมสากล โดยใช้สื่อเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมสากลผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ
Study and practice English skills in listening, speaking, reading and writing with awareness of English variety in multicultural situations.
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ติดต่อทาง e-mail address -
 
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
 
 
1. ให้ความรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ
2. ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน และส่งภายในเวลาที่กำหนด
3. ฝึกให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าตามมาตรฐานสากล โดยไม่มีการคัดลอกหรือแอบอ้างผลงาน         
1.การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
2.การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
3.การส่งงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนดทุกครั้ง
4.การพิจารณาจากผลงานและการระบุแหล่งอ้างอิงของนักศึกษา
 
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนได้เหมาะสมกับบริบทตามวัฒนธรรมสากล รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามความต้องการ โดยกำหนดขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
1. คำศัพท์  ค้นหาคำศัพท์จากเว็บไซต์เพราะมีหลายเว็บไซต์ที่รวบรวมรายการคำศัพท์ชุดนี้ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบไว้หลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ
2. ทักษะการพูด เน้นการฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่กำหนดให้ (กลุ่มคำศัพท์ GSL)
3. ทักษะการฟัง กำหนดตามสถานการณ์ทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น การฟังเพลง ละครทีวี ข่าวสั้น ประกาศ โฆษณา เป็นต้น
4. ทักษะการอ่าน อ่านข้อความ/บทความตามเว็บไซต์ที่กำหนดให้ และฝึกค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำรายงาน
5. ทักษะการเขียน ฝึกเขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยเพิ่มพูนทักษะ
6. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสากล ที่มักก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย เช่น ภาษากายที่ใช้ในการทักทาย การไปพบ/เยือน การแต่งกาย การให้ของกำนัล การนัดหมาย และมารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นต้น
7. สื่อเทคโนโลยี ลักษณะการใช้งานของสื่อเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยเน้นสื่อเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้
-สื่อออฟไลน์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมพจนานุกรม โปรแกรม Word Processing หรือ Spreadsheet เป็นต้น
-สื่อออนไลน์ คือ เว็บไซต์ต่างๆ พจนานุกรมออนไลน์ โปรแกรม search engine, translator, YouTube เป็นต้น
 ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
1. บรรยายแบบ Interactive lecture เพื่ออธิบายเนื้อหา สรุปบทเรียน และถามตอบเพื่อทำความเข้าใจบทเรียน
2. สาธิตการเรียนรู้/ทบทวนภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะโดยใช้สื่อเทคโนโลยีแต่ละประเภทตามบริบทการนำมาใช้
3. สาธิตวิธีค้นคว้าข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและรวบรวมข้อมูลมาจัดทำรายงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
4. นักศึกษาทำงานที่มอบหมายในแต่ละบทเรียนภาษาอังกฤษ โดยหาคำตอบ/ข้อมูลที่ต้องการด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท
5. นักศึกษาฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อจัดทำรายงาน (Internet-based project) ตามหัวข้อที่กำหนดและนำเสนอผลงานปากเปล่า
1.การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
2.การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย
3. การทำแบบฝึกหัด Online learning
4.การนำเสนอผลงานผ่าน Facebook
ทักษะการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการในการเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ และทบทวนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลตามความต้องการ
1.สาธิตการใช้สื่อเทคโนโลยีแต่ละประเภทตามบริบทการนำมาใช้ประกอบการเรียนรู้และทบทวนภาษาอังกฤษในแต่ละทักษะ
2. สาธิตวิธีค้นหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ตามความต้องการของการศึกษาค้นคว้าในแต่ละบริบท
3. นักศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายลักษณะการใช้งานและข้อดีข้อด้อยของสื่อเทคโนโลยีต่างๆ
4. นักศึกษาจัดกลุ่มอภิปรายและระดมสมองเพื่อสรุปลักษณะการใช้งานและจุดเด่นจุดด้อยของการใช้สื่อแต่ละประเภทในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ละทักษะ
5.นักศึกษาฝึกเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนทักษะและเพื่อปฏิบัติงานที่มอบหมายในแต่ละบทเรียน
6.นักศึกษาฝึกเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน
7.นักศึกษาฝึกการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการรวบรวมข้อมูล (Internet-based project) เพื่อจัดทำรายงานตามหัวข้อที่กำหนดและนำเสนอผลงานปากเปล่า
1.สังเกต การร่วมอภิปรายเป็นกลุ่มในชั้นเรียน
2.พิจารณาจากงานที่มอบหมายในแต่ละบทเรียน
3.พิจารณาจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล/สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ทำรายงานแบบ Internet-based Project
    พัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ
 

1..จัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียนและการทำรายงาน Internet-based Project เป็นกลุ่ม
1. การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
2.การพิจารณาจากพฤติกรรมการทำงานภายในกลุ่มของนักศึกษา
3. การพิจารณาจากผลงานที่มอบหมาย
           พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเลือกสื่อเทคโนโลยีตามสถานการณ์ที่กำหนด
2.ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสื่อสารโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนผ่านทางบทเรียนออนไลน์และเว็บไซต์
3.ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1. การฝึกปฏิบัติการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อเทคโนโลยี    2.นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย Internet-based Project
       
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา จิตพิสัย Attendance ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนผ่านสื่อออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self study through online lessons Criteria for online assignment - 100 – 80% = 5 points - 70 – 79% = 4 points - 60 – 69% = 3 points - 50 – 59% = 2 points > 49% = 1 point สัปดาห์ที่ 15 10%
3 พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยีของนักศึกษาระหว่างการเรียน Online quiz 1 Online Quiz 2 สัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 16 10%
4 ประเมินผลหลังการเรียนรู้รวม ครั้งที่1 สอบกลางภาค Units 7-9 Midterm Exam 9 25%
5 ประเมินผลหลังการเรียนรู้รวม ครั้งที่2 สอบปลายภาค Units 10-12 Final Exam 17 25%
6 พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยีของนักศึกษาระหว่างการเรียน ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
Wilson Ken, 2017. Smart Choice Student Book 2. Oxford University Press. United Kingdom
แบบฝึกหัดออนไลน์จากเว็บไซต์ www.smartchoicepractice.com
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชาและแบบฝึกหัดออนไลน์
- การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
- ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
- ประเมินการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
     - สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
     - สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
     - ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา
     - ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
- ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียน
- สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
- สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
       ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่มโดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษา
       แต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าหรือไม่มี  จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษา
       ทั้งชั้นหรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะ
       อย่างต่อเนื่อง
     - ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
     -  มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และตามความน่าสนใจ
     -  ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
        ของกลุ่มผู้เรียนหรือตามที่ได้ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
      - ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาและของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาใน
        การประเมิน คุณภาพการศึกษาประจำปี