จริยธรรม กฎหมาย และประเด็นสังคมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

Ethical, Legal and Social Issues in Computer

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล