จริยธรรม กฎหมาย และประเด็นสังคมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

Ethical, Legal and Social Issues in Computer

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ให้ผู้อื่นมาทำความเสียหายกับผู้ใช้ มีความรับผิดชอบและมีจรรยบรรณทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นโยบายสาธารณะ วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การยอมรับความเสี่ยงและการชดใช้ต่อระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อาชญากรรมในระบบคอมพิวเตอร์ ประเด็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้ประหยัด
3.1 อาจารย์ประจำวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเฟสบุคกลุ่มรายวิชา
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป้นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสำเร็จทางธูุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม และจริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตโดยไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเบื้องต้น
บรรยาย อภิปราย การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหา บทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฏี และแนวคิดทางจริยธรรม
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้งานคอมพิวเตอร์
3.2.1 อภิปรายกลุ่ม
3.3.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์
4.1.1 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
4.2.1 มอบหมายรายงานกลุ่มและรายบุคคล
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อนด้วนแบบฟอร์มที่กำหนด
 
5.1.1 ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซด์สื่อการสอน E-learing และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา อย่างสม่ำเสมอ
- การส่งงานที่มอบหมาย ตรงตามเวลา
- กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการตรงต่อเวลา
- ใช้เกณฑ์คะแนนเป็นเครื่องวัด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล