การจำลองทางธุรกิจ

Business Simulation

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว  นักศึกษามีสมรรถณะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการก่อตั้ง  วางแผน  ดำเนินการ  และควบคุมองค์กรธุรกิจ
4.เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางด้านการบริหารจัดการ
5.เพื่อบ่มเพาะเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต
เพื่อให้เป็นวิชาชีพที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียน  นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในองค์กรธุรกิจที่นักศึกษาได้ร่วมกันก่อตั้ง  วางแผน  ดำเนินการและควบคุม  ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานทางธุรกิจให้แก่นักศึกษา  เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภ่ายใต้การดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  แก้ไข
 บันทึก
 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางธรุกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  และฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีม  และมีรายวิชาที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจ  ทั้งในเรื่องของการตลาด  การที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจ  ทั้งในเรื่องของการตลาด  การจัดการ  การผลิต  การเงิน  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  และการติดต่อประสานงานโดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา  แก้ไข
2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม อาจารย์ที่ปรึกษษตรวจสอบเอกสาร สังเกตพฤติกรรมและผลการปฏิบติงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
2 ความรู้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร สังเกตพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 ทักษะทางปัญญา อาจารย์ที่ปรักษาตรวจสอบเอกสาร สังเกตพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร สังเกตพฤคิกรรมและผลการปฏิบัติงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร สังเกตพฤติกรรมและผลการปฏิบัตงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
การจัดการธุรกิจ  การจัดการสำนักงาน  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การจัดการธุรกิจชุมชน  การวางแผนและการเป็นผู้ประกอบการ  
บทความทางเว็บไซด์ที่จัดทำโดยสุุถานศึกษาต่าง ๆ
บทความทางเว็บไซด์ที่จัดทำโดยสุุถานศึกษาต่าง ๆ  
 
 
1.ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการหลักสูตร  และประเมินรายวิชา 2.ให้ข้อเสนอแนะผ่่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบและกรรมการหลักสูตรทำเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา  
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินในรายวิชาธุรกิจจำลองมีกลยุทธ์ดังนี้ 2.1  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาดดยการประชุมเพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 2.2อาจารย์ที่ดูเลกิจกรรมภาคสนามโดยการประชุมเพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 2.3พฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักศึกษา  เช่น  การตรงต่อเวลา  การกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  การเข้าร่วมกิจกรรมและการแต่งกาย   
กำหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา  แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามที่  สกอ.กำหนด  ทุุกภาคการศึกษา  ให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยในชั้นเรียน  ในรายวิชาที่มีปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา  มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและแนวทางแก้ไข  
กำหนดให้มีการสอบุุถามนักศึกษา  หรือตรวจผลงานนักศึกษาและความเหมาะสมของการให้คะแนน  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาครวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษาโดยการตรวจ  รายงาน  และการให้คะุแนนแก่นักศึกษา  
จัดให้มีระบบการทบทวนประสิทธิภาพของรายวิชา  โดยพิจารณาแผนการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  คณะกรรมประเมินของหลักสูตร  การรายงานผลรายวิชาหลังการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  ของอาจารย์นิเทศซึ่งเป็นกรรมการหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ วางแผนปรับปรุงกระบวนการกิจกรรมและรายละเอียดวิชา  และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแปนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป