ลวดลายไทย 2

Thai Ornament 2

1.  ศึกษาลักษณะของลวดลายไทยประเภทต่างๆ
2.  ฝึกปฏิบัติในการเขียนและการผูกลวดลายไทย
3.  มีทักษะในการเขียนลวดลายไทยตามกฎเกณฑ์ของโบราณ
4.  ฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายไทย เน้นความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ลวดลายไทยให้เกิดรูปแบบและลักษณะ ใหม่ๆ ขึ้น
5.  เห็นคุณค่าในลวดลายไทย
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา ลวดลายไทย 2  สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย ซึ่งมีเนื้อหาสาระการศึกษาและฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับทักษะในการเขียนและผูกลวดลายไทย ตามกฎเกณฑ์ ของโบราณ และฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายไทย เน้นความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ลวดลายไทยให้เกิดรูปแบบและลักษณะใหม่ๆขึ้นด้วย ดินสอ พู่กัน การใช้สี เทคนิควิธีการตามแนวความคิด คตินิยม และรูปแบบในห้องปฏิบัติงาน วิจารณ์และแนะนำเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม                                            
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลวดลายไทย  การออกแบบลวดลายไทย  เน้นความคิด  ริเริ่มสร้างสรรค์ลวดลายไทยให้เกิดรูปแบบและลักษณะใหม่ๆ ขึ้น
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
ข้อ 1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน) ข้อ 2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน) ข้อ 3  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ข้อ 4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน)
สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน นำไปสู่การมีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ เช่น สามารถนำองค์ความรู้ ความสามารถ ในรายวิชา ไปช่วยกิจกรรมงานของสถาบัน
การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในรายวิชา กิจกรรมของสถาบัน
ข้อ 1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา ข้อ 2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน) ข้อ 3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การเรียนการสอนโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาลวดลายไทย 2 ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาในแต่ละหน่วย สร้างความรู้ความเข้าใจบริบทของลวดลายไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ สร้างสรรค์กับความรู้ในศาสตร์อื่น
2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติในชั้นเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ข้อ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
อธิบายถ่ายทอดองค์ความรู้หลักทฤษฏีให้สอดคล้องกับหลักการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเข้าใจแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการ
ประเมินจากการวัดผลสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ประเมินจากผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละหน่วย  และการรวบรวมผลงานปฏิบัติการตลอดทั้งเทอม 
ข้อ 1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ข้อ 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน) ข้อ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติของแต่ละหน่วยองค์ความรู้ โดยใช้หลักทฤษฏีมาปรับใช้กับการปฏิบัติผลงานตามระยะเวลาที่ผู้สอนกำหนด มอบหมายการฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่มให้มีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน นำองค์ความรู้ในรายฝึกไปฝึกปฏิบัติและสร้างสรรค์ในกิจกรรมของสถาบัน
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการฝึกปฏิบัติงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ความรับผิดชอบต่องานของตนเองและกลุ่ม การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
ข้อ 1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ข้อ 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ข้อ 3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน)
ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูล ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแนะนำที่เหมาะสมกับนักศึกษา 
ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมูล ประเมินจากการอธิบายและการนำเสนอ
ข้อ 1 มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ข้อ 2 มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัด ข้อ 3 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
ข้อ 5 มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
แนะนำวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามหน่อยการเรียนรู้ สอนลำดับกระบวนการร่างภาพต้นแบบ ใช้วิธีการสอนฝึกปฏิบัติ ด้วยวิธีการคัดลอกตามแบบ ทำตามใบงาน และการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามรูปแบบของตนเอง
ประเมินจากผลการปฏิบัติงานและผลงานสรุปของแต่ละหน่วยองค์ความรู้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 2 มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัด 3 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม 4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 5 มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
1 41000028 ลวดลายไทย 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ครั้งที่ 2,3,4,5,6,7,8 การนำเสนอผลงานครั้งที่ 2,3,4,5,6,7,8 3,4,5,6,7,8,9 20%
2 สอบกลางภาค สอบกลางภาค 9 10%
3 ครั้งที่ 10,11,12,13,14,15,16 การนำเสนอผลงานครั้งที่ 10,11,12,13,14,15,16 11,12,13,14,15,16,17 30%
4 สอบปลายภาค สอบปลายภาค 18 10%
5 ประเมินการนำเสนอในแต่ละครั้ง การนำเสนอรวบรวมเป็นรูปเล่ม ประเมินการนำเสนอในแต่ละครั้ง การนำเสนอรวบรวมเป็นรูปเล่ม การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
6 จิตพิสัย จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
หนังสือศึกษาศิลปลายไทย  โดย มานะ ทองสอดแสง
เส้นสายลายไทย ชุด ลวดลายไทยพื้นฐาน โดย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลวดลายไทย
- วารสาร ศิลปะทั้งในและต่างประเทศ เช่น ลายไทย-ภาพไทย , fine arts
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับลายไทย
- การสังเกตการณ์ และทีมผู้สอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย จากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษาจากอาจารย์ต่างหลักสูตร
- ตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบผลการประเมินและกระบวนการการให้คะแนน
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- สลับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากมุมมองทัศนคติ ที่หลากหลาย