กีฬาเพื่อสุขภาพ

Sports for Health

1.1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับกีฬาและสุขภาพ  1.2 ปฏิบัติการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  1.3 ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย  1.4 สามารถเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพตามความเหมาะสม  1.5 สามารถเลือกวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพได้  1.6 ตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ สามารถนำไปพัฒนาร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2.1 เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่นกีฬา พื้นฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา        Enhance the knowledge relating to sports science, personal health, principles in choosing sports for health,  playing sports appropriated to the age or physical condition,  sport planning, basis of sport playing, physical fitness and sports, injuries from playing sports, management model of competitive sports for health, and practice in sport activities.
ทุกวันในเวลาราชการ ณ ห้องพักอาจารย์ กลุ่มวิชาสุขภาพ  1. มทร.ล้านนา เชียงใหม่  โทร. 053-921444 ต่อ 2820  2. มทร.ล้านนา เชียงราย  โทร. 053-729660-5  3. มทร.ล้านนา ตาก       โทร. 055-515904-5  4. มทร.ล้านนา ลำปาง     โทร. 054-342547-8  5. มทร.ล้านนา พิษณุโลก  โทร. 055-298438  6. มทร.ล้านนา น่าน         โทร. 054-710259
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 Brainstorming  1.2.2 Co – operative Learning
1.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  1.3.2 การตอบสถานการณ์จำลอง  1.3.3 การส่งงานตรงเวลาและการเข้าชั้นเรียน  1.3.4 การแสดงความเคารพต่อสถานที่
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.1 Team Base Learning  2.2.2 Jigsaw Teaching  2.2.3 Brainstorming
การสอบวัดความรู้
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1 Team Base Learning  3.2.2 Jigsaw Teaching  3.2.3 Brainstorming
3.3.1 การนำเสนอหน้าชั้นเรียน  3.3.2 การนำเสนอโปรแกรมและจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 Brainstorming  4.2.2 Simulation  4.2.3 Practice
4.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  4.3.2 โครงงาน
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 Team Base Learning  5.2.2 Jigsaw Teaching  5.2.3 Brainstorming
5.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  5.3.2 การนำเสนอผลงานของที่เชื่อมโยงกัน
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1 - 17 30 %
2 ความรู้ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9 และ 17 10 % และ 10 %
3 ทักษะทางปัญญา การนำเสนองาน/การรายงาน 12 และ 16 20 %
4 1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 2. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 30 %
1. กีฬาเพื่อสุขภาพ  2. สุขภาพส่วนบุคคล  3. เวชศาสตร์ทางการกีฬา  4. สมรรถภาพทางกาย  5. วิทยาศาสตร์การกีฬา  6. การจัดการแข่งขันกีฬา
1. http://www.healthsecrecy.com/  2. http://www.thaihealth.or.th/  3. http://hss.moph.go.th/index2.php  4. http://thaisportsmed.org/  5. http://www.sportclassic.in.th/
1. http://ww.sat.or.th/index.php/en/  2. http://resource.thaihealth.or.th/article-research  3. http://www.sportscience.or.th/th/  4. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/archive  5. http://www.hisosport.com/  6. http://www.sportfashion.in.th/  7. https://healthylifestyles.azurewebsites.net/
1.1 ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน  1.2 ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือ ทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป