ปฏิบัติงานทำความเย็นและปรับอากาศ

Refrigeration and Air Conditioning Practice

1. มีทักษะในงานท่อสารทำความเย็น
2. มีทักษะในการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
3. มีทักษะในการต่อ ติดตั้งอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าและระบบควบคุม
4. มีทักษะในการทำสุญญากาศ  บรรจุสารทำความเย็น  การวิเคราะห์และ    แก้ไขปัญหาในระบบสารทำความเย็นและปรับอากาศ
5. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
-
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ท่อสารทำความเย็น  วงจรไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า  สำหรับเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  ระบบควบคุมทางไฟฟ้า         การติดตั้งระบบทำความเย็นและปรับอากาศ  การทำสุญญากาศ  บรรจุสาร   ทำความเย็น  ปั๊มดาวน์  วิเคราะห์แก้ปัญหาในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (คาบกิจกรรม)
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ยกกรณีศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม มาสอนในช่วงเริ่มต้นชั่วโมงสอนแต่ละครั้ง
1. จิตพิสัยของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา
2. การทำงานตามใบงานและส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายไว้รวมถึงความประณีต เรียบร้อยของงานที่สะท้อนถึงความตั้งใจความรับผิดชอบของนักศึกษา
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของวิชาการทำความเย็นและปรับอากาศ
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
1. ให้ทฤษฎีหัวงานและสาธิตให้ นศ.ดู
2. ให้ นศ. ลงมือปฏิบัติงานกับของจริงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน
1. ความสำเร็จของงานตามใบงานที่มอบหมาย
-
-
-
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Problem-based learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาและการถ่ายโยงความรู้  และอภิปราย ถกแถลง ในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน
- การแก้ปัญหาระบบปรับอากาศที่มอบหมายให้ในใบงาน
-
-
-
1. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
- สาธิต และให้ นศ.แบ่งกลุ่ม วางแผนการลงมือปฏิบัติงานตามใบงาน
- ผลงานที่ได้รับมอบหมายตามใบงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 งานท่อทองแดงในระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ - ผลงานจากการปฏิบัติงาน - ทดสอบปฏิบัติ 2 12%
2 วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ - ผลงานจากการปฏิบัติงาน - ทดสอบปฏิบัติ 9 24%
3 การทำสุญญากาศ บรรจุสารทำความเย็น และปั๊มดาวน์ - ผลงานจากการปฏิบัติงาน - ทดสอบปฏิบัติ 11 24%
4 การบำรุงรักษาระบบทำความเย็นและปรับอากาศ - ผลงานจากการปฏิบัติงาน - ทดสอบปฏิบัติ 12 6%
5 การติดตั้งระบบทำความเย็นและปรับอากาศ และวิเคราะห์แก้ปัญหาในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ - ผลงานจากการปฏิบัติงาน - ทดสอบปฏิบัติ 17 24%
6 คุณธรรม จริยธรรม 1. จิตพิสัยของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา 2. การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายไว้รวมถึงความประณีต เรียบร้อยของงานที่สะท้อนถึงความตั้งใจความรับผิดชอบของนักศึกษา 1-17 10%
สุธิกานต์ วงษ์เสถียร. (2548). เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ภาคปฏิบัติ). กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์.
-
-
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
          1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
          1.2 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์การทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาระหว่างเรียน และงานมอบหมายที่นักศึกษาทำส่ง
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
ปรับการสอนรายสัปดาห์โดยพิจารณาจากผลข้อ 2.1
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ