การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก

Workshop and Training Center Organization and Management

   1. ศึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของอาชีพในระดับและสาขาวิชาชีพต่างๆ
  2. ชนิดของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานฝึกหัดและฝึกอบรม
  3. เข้าใจสภาพทางกายภาพในโรงงานและศูนย์ฝึก
  4. หน้าที่ของครูช่าง  หน้าที่ของผู้บริหารผู้เรียน  มนุษยสัมพันธ์และวินัย
  5. รู้จักหาเครื่องมืออำนวยความสะดวก
  6. ความปลอดภัย   การบำรุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณ์ 
  7. การบริหารงานฝึกนักศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่มีมาตรฐานความรู้และสมรรถนะ  มีทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก เพื่อนำไปจัดและบริหารโรงฝึกงานด้านบุคคลและการจัดการพัสดุครุภัณฑ์ การจัดหา การจัดวาง การจัดเก็บ การบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์และความปลอดภัยในการใช้งาน
ศึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของอาชีพในระดับและสาขาวิชาชีพต่างๆ ชนิดของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานฝึกหัดและฝึกอบรมเข้าใจสภาพทางกายภาพในโรงงานและศูนย์ฝึก
มนุษยสัมพันธ์และวินัยหน้าที่ของครูช่าง  หน้าที่ของผู้บริหารและการบริหารผู้เรียนรู้จักหาเครื่องมืออำนวยความสะดวก   ความปลอดภัย   การบำรุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณ์  การบริหารงานฝึกนักศึกษา
ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

           นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา  ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้
                           2.1.1.1    มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
                           2.1.1.2    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
                           2.1.1.3    มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
                           2.1.1.4    เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
                                นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพผ่านทางการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำกิจกรรม  และมีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา
สอนแบบบรรยาย  ถาม-ตอบ
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่
                           2.1.3.1    ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
                           2.1.3.2    ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
                           2.1.3.3    ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
                           2.1.3.4    ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
                           2.1.3.5    ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
      ได้รับความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของอาชีพในระดับและสาขาวิชาชีพต่างๆ ชนิดของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานฝึกหัดและฝึกอบรมเข้าใจสภาพทางกายภาพในโรงงานและศูนย์ฝึก มนุษยสัมพันธ์และวินัยหน้าที่ของครูช่าง  หน้าที่ของผู้บริหารและการบริหารผู้เรียนรู้จักหาเครื่องมืออำนวยความสะดวก   ความปลอดภัย   การบำรุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณ์  การบริหารงานฝึกนักศึกษา
บรรยาย  ถาม-ตอบ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
      2.3.2   เวลาเรียนและจิตพิสัย
      2..3.3   งานที่มอบหมาย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 30023308 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1
การบริหารการเรียนการสอนในโรงฝึกงาน
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้และผลงานที่มอบหมาย
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ