การเขียนเชิงสร้างสรรค์

Creative Writing

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสำรวจ ค้นคว้า รูปแบบงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ฝึกการเขียนโดยใช้ความคิดและจินตนาการ ตลอดจนกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เน้นสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฝึกการใช้ความคิดและจินตนาการ รวมถึงกลยุทธ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฝึกการใช้ความคิดและจินตนาการ รวมถึงกลยุทธ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย 1.2.1 ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 1.2.2 กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1 การเข้าเรียนตรงเวลา 1.3.2 การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 1.3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการสำรวจค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับรูปแบบและกลยุทธ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงจากความคิดและจินตนาการตามความสนใจ กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย 2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน 2.2.2 ให้นักศึกษาใช้ความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์งานเขียนในหัวข้อที่สนใจ 2.2.3 ให้นักศึกษาได้ศึกษาจากกรณีศึกษา และตัวอย่างต่าง ๆ
2.3.1 การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 2.3.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษา และตัวอย่างต่าง ๆ 2.3.3 ผลงานจากการค้นคว้าของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการผลิตงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย 3.2.1 ให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 3.2.2 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากความคิดและจินตนาการ 3.2.3 ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่กัน
3.3.1 การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 3.3.2 การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 3.3.3 การฝึกปฏิบัติ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ และสังคม
จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และช่วยกันระดมสมองในการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
4.3.1 ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม 4.3.2 ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม 4.3.3 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
5.2.1 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้นและศึกษา 5.2.2 ให้นักศึกษาฝึกใช้เทคโนโลยีประกอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์
5.3.1 ผลการฝึกจัดทำและใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา 5.3.2 ผลจากการค้นคว้าข้อมูล และศึกษาเพิ่มเติมของนักศึกษา
นักศึกษาได้ลงมือฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ รวมทั้งได้รับมอบหมายให้จัดทำ หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E Book)เป็นโครงการ การเขียนเรื่องสั้น (Short story) เป็นงานกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความรู้ในเรื่องงานเขียนเชิงสร้างสรรค์และการทำหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E Book)มาประยุกต์ในการทำโครงการ การเขียนเรื่องสั้น (Short story)
6.2.1 การฝึกจัดทำและใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา 6.2.2 ให้นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันของนักศึกษา
ผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Short story) ในรูปแบบของหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E Book)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 13031029 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
From Reading to Writing 2 by Karen Blanchard and Lynn Bonesteel