การฝึกงาน

Job Internship

จุดมุ่งหมายของวิชาสหกิจศึกษา เป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยมีพนักงานของสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
เพื่อให้เป็นวิชาที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ทำงานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา ภายใต้การดูแลของพนักงานพี้เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศหรือต่างประเทศ โดยมีพนักงานในสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1.1 จิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
1.2.2 จัดทำแผนการฝึกงาน แผนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กำหนดขอบเขตของงาน กำหนดวิธีการประเมินผลงานร่วมกับสถานประกอบการ
1.2.3 มอบหมายงาน กำหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
1.2.4 ให้นักศึกษาจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
1.3.1 ประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ ด้วยการสังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา
1.3.2 อาจารย์นิเทศทำการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน (ถ้ามี) ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3.3 การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำระหว่างการฝึกงาน และประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยสถานประกอบการ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 สถานประกอบการจัดให้มีพนักงานที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำต่างๆ แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน
2.2.2 สถานประกอบการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างเต็มที่ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา
2.2.3 มีการมอบหมายงานแก่นักศึกษา และติดตามเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
2.3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศ พนักงานที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ
2.3.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ตามหลักวิชาการและวิชาชีพของหลักสูตร
2.3.3 ประเมินจากความตั้งใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
3.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.1.3 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
3.2.1 มีการมอบหมายงานทั้งงานประจำตามหน้าที่และ/หรืองานพิเศษ
3.2.2 มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงงานที่ทำเป็นระยะๆ โดยอาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา
3.2.3 จัดให้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและการศึกษาของโครงงานต่อผู้บริหาร พนักงานที่ปรึกษา บุคคลอื่นๆ ของสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
3.2.4 มีการจัดทำรายงานของงานและ/หรือโครงงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ โดยเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.3.1 อาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษาทำการประเมินผลการเรียนรู้จากงานประจำและ/หรืองานมอบหมายพิเศษที่นักศึกษาทำ โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ
3.3.2 ประเมินผลจากทักษะและความสามารถในการตอบข้อซักถาม ในระหว่างการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลการศึกษาโครงงานแบบปากเปล่า โดยอาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา
3.3.3 ประเมินจากความถูกต้องตามหลักวิชาการของรายงาน โดยอาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน
4.2.2 สร้างกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมทำงานเป็นทีม
4.2.3 มอบหมายงานที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
4.2.4 มีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องโดยพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ
4.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ระหว่างการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ ณ สถานประกอบการ ผ่านการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา เพื่อนร่วมงาน และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 พนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ ทำการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ
4.3.3 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจาก เพื่อนร่วมงาน หรือที่ผู้เกี่ยวข้อง
5.1.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
5.1.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาละเทศะ
5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องมีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และการเขียนตามความจำเป็นและเหมาะสม ในการประสานงาน
5.2.2 มอบหมายงานที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแก้ปัญหาหรือนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
5.2.3 ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินผลจากเอกสารหรือข้อมูล ที่นักศึกษานำมาใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การจัดทำรายงาน และการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์นิเทศ
5.3.2 อาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา ทำการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ
5.3.3 ประเมินจากการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำและ/หรืองานพิเศษ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาละเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1 13031451 การฝึกงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยสถานประกอบการ (พนักงานที่ปรึกษา) 1-16 70%
2 การสังเกต การสอบถามพนักงานพี่เลี้ยง หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน (อาจารย์นิเทศ) 9 10%
3 การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 17 10%
4 เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 17 10%
เอกสารคู่มือ สมุดบันทึกการฝึกงาน
-เอกสารคู่มือ สมุดบันทึกการฝึกงาน
-
นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์โดยใช้แบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
นักศึกษาประเมินการสอน วิธีการสอน และข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงรายวิชา
สังเกตพฤติกรรมและการตอบโต้ของนักศึกษา การสะท้อนคิดของนักศึกษา
นำผลการประเมิน หรือข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
ตรวจสอบผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
ตรวจสอบแบบฟอร์มการให้คะแนนการปฏิบัติงาน
พิจารณาความเหมาะสมของการมอบหมาย และงานอื่นๆที่สถานประกอบการให้นักศึกษาปฏิบัติ