ระบบฐานข้อมูลแบบขนานและแบบกระจาย

Parallel and Distributed Database Systems

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติ เกี่ยวกับพื้นฐานหลักการ ระบบฐานข้อมูลแบบขนานและกระจาย การออกแบบ การประมวลผล การการจัดการฐานข้อมูลแบบขนานและแบบกระจาย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับพื้นฐานหลักการระบบฐานข้อมูลแบบขนานและแบบกระจาย 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการออกแบบฐานข้อมูลแบบขนานและแบบกระจาย
เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการออกแบบ การใช้งานระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแบบขนานและแบบกระจาย 
เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขัอมูลแบบขนานและแบบกระจาย 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ แนวคิดและพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลแบบขนานและกระจาย (Introduction) สถาบัตยกรรมระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed DBMS Architecture) การออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database Design) การประมวลผลระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Query Processing) การปรับปรุงการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed query optimization) การจัดการทรานแซคชั่น (Distributed Transaction Management) การทำข้อมูลซ้ำ (Data Replication) ระบบฐานข้อมูลแบบขนาน (Parallel Database System) เอกซ์เอ็มแอล (XML)
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ1ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
    พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการดูแล จัดการความปลอดภัยข้อมูลและคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้    1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต    2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ    4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์    5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม    6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม    7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล เช่น การลักลอบข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเข้าใช้เครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง  2. อภิปรายกลุ่ม  3. กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม  3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา  4. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้และปฏิบัติการเกี่ยวกับ แนวคิดและพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลแบบขนานและกระจาย (Indroducion) สถาบัตยกรรมระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed DBMS Architecture) การออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database Design) การประมวลผลระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Query Procesing) การปรับปรุงการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed query optimization) การจัดการทรานแซคชั่น (Distributed Transaction Management) การทำข้อมูลซ้ำ (Data Repliction) ระบบฐานข้อมูลแบบขนาน (Parallel Database System) เอกซ์เอ็มแอล (XML)
บรรยาย  อภิปราย สาธิตการ และฝึกปฏิบัติการ ทำงานของเครือข่ายแต่ละลักษณะบนซอฟต์แวร์แบบจำลองสถานการณ์  เป็นต้น กำหนดทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และการจำลองสถานการณ์ด้วยซอฟต์แวร์ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี  2. ประเมินจากการออกแบบ และการปฏิบัติการงาน การติดตั้งและการจัดการเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูล  ตามเงื่อนไขที่กำหนด  3. ผลการปฏิบัติงานในใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในทดลอง
 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลแบบขนานและกระจาย
1. การมอบให้นักศึกษา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ตามใบงาน    2. สาธิตจากแบบจำลองในปัญหารูปแบบต่าง ๆ   3. วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการใช้งานฐานข้อมูลแบบบขนานและแบบกระจายที่เหมาะสม  4. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. วัดผลการลงมือปฏิบัติการ เป็นรายบุคคล  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ระบบฐานข้อมูล 2. วัดผลจากการการทำงานตามงานที่มอบหมาย  3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
 
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม  3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
 
1. จัดกิจกรรมกลุ่มการทำใบงาน ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา  2. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลแบบขนานและกระจายสมัยใหม่ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  3. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
1. ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข  2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน  3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา  4. พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room   6. ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning บทเรียนออนไลน์  และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  2.  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี  2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          6.2.1   อธิบายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในระบบฐานข้อมูลแบบขนานและกระจาย ให้ความเข้าใจหลักการและปฏิบัติถูกต้องตามหลักการ              6.2.2  มอบหมายให้ลงมือปฏิบัติทดลองตามกำหนดเวลา              6.2.3  ให้มีการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งความรับผิดขอบกัน              6.2.4 นำเสนอโดยใช้รูปแบบโจทย์ปัญหาและโทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติงานด้วยใจรัก 
6.3.1   สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ในเรื่องเวลา วิธีการและผลงานที่ได้รับ การทำงานร่วมกัน              6.3.2  พิจารณาผลการปฏิบัติการทดลอง รวมทั้งงานที่มอบหมาย              6.3.3  สังเกตพฤติกรรมการเขียนโปรแรมและจดบันทึก              6.3.4  พิจารณาผลการปฏบัติงานการเขียนโปรแกรม              6.3.5  ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานต่างๆ โดยเปิดเผย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 4. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2
1 32094309 ระบบฐานข้อมูลแบบขนานและแบบกระจาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ สอบปลายภาค 4,8,12,17 10%,25%,10%25%
2 1.1-1.7,3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 10%
M. Tamer Özsu • Patrick Valduriez ,Principles of Distributed Database Systems, Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2011.
 
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
- https://medium.com/@surajbisht_79163/understanding-parallel-and-distributed-databases-the-easy-way-917b8ee0d29d
- สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล / ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database)      
    http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=25&chap=2&page=t25-2-infodetail11.html
 
- การสนทนาระหว่างกลุ่มผู้สอนและผู้เรียน - สังเกตจากพฤติกรรมผู้เรียน - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา - ขอเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บบอร์ด หรือ อีเมล
- ผลการสอบ - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ2จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก3ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ4  5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ