สัมมนาการบัญชี

Seminar in Accounting

1.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบัญชี
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประมวลความเข้าใจ และการเชื่อมโยงประเด็นทางการบัญชีด้านต่าง ๆ กับเหตุการณ์ทางธุรกิจได้
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า นำเสนอ ข้อมูลในรูปแบบการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท คุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชีต่อสังคม
1.4 เพี่อให้นักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
1.1 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการประยุกต์ แนวคิด หลักการ การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการบัญชี
1.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอในรูปแบบการเขียนและวาจา
1.3 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อสังคม
    ศึกษาค้นคว้า อภิปรายและวิเคราะห์ ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีที่น่าสนใจรวมทั้งปัญหาและ  แนวทางแก้ไขปัญหา และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้กรณีศึกษา บทความเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อฝึกให้รู้จักทักษะในการเสนอข้อมูลทั้งการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา
10 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
ความรับผิดชอบหลัก

1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

ความรับผิดชอบรอง

1.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม 1.3  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม

1.4  มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชาเรียน


ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชาเรียน

การเรียนรู้และการสอนจากกรณีศึกษา
ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด       และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
ความรับผิดชอบหลัก

2.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์

2.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ประกอบด้วย การบรรยายและอภิปราย การสาธิต การใช้สถานการณ์จำลอง การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในองค์กรการธุรกิจหรืออุสาหกรรมและการศึกษาดูงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงานและการค้นคว้า และการนำเสนอ การประเมินจากการสอบข้อเขียน และ การสอบปฏิบัติ การประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ประกอบการจากสถานการณ์จริง หรือ การฝึกงานในองค์กรธุรกิจ การประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
ความรับผิดชอบหลัก

3.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูลและแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 3.2  สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและ ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

3.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง


จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา


สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลองที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของแต่ละรายวิชา

ประเมินจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ความรับผิดชอบหลัก

4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบรอง

4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี

4.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อยโดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลัดกันเป็นผู้รายงาน มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ
ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
ความรับผิดชอบหลัก

5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหา และกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน

ความรับผิดชอบรอง

5.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง

5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน มอบหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียน ในรูปแบบ                 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเมินจากผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ประเมินจากการสอบข้อเขียน ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC150 สัมมนาการบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.2,3.1,3.2 การสอบปลายภาค ประมวลความเข้าใจของนักศึกษาต่อผลกระทบของงานบัญชีด้านต่าง ๆ ต่อกรณีศึกษาทางธุรกิจ 17 40%
2 1.1,1.3,4.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตามข้อตกลงในการเรียน การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย และ การส่งงานตามกำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 2.1,2.2,2.4,3.1,3.2,3.3,4.1,4.4,5.2 ประเมินผลงาน กรณีศึกษา และ การนำเสนอรายงาน สังเกตพฤติกรรมการทำงานในกลุ่มนักศึกษา ประเมินผลงานการจัดสัมมนา ตลอดภาคการศึกษา 17 40% 10%
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
           พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
           พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มาตรฐานการบัญชี และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  หนังสือเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน
  หนังสือเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  หนังสือเกี่ยวกับ ภาษีอากร
  หนังสือเกี่ยวกับ การสอบบัญชี
ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางวิชาชีพ สามารถสืบค้นได้จาก เว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
     สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     กรมสรรพากร
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ใช้แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย
นำผลคะแนนของนักศึกษา และ ผลการประเมินผลการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา ประชุมร่วมกันระหว่าง ผู้สอน และ หัวหน้าสาขา หัวหน้าสาขาวิชา เพื่อประเมินผลการสอนในภาพรวม
นำผลการประเมินการสอน และ ข้อแนะนำของนักศึกษาจากผลการประเมินตามแบบของมหาวิทยาลัย  และ ข้อแนะนำจากคณะกรรมการ มาพิจารณาปรับปรุงวิธีการสอน
นำผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา มาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาจุดที่นักศึกษาขาดทักษะ มาปรับปรุงการสอน โดยเน้นในเรื่องดังกล่าว
       ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
       สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ
       ซึ่งการทวนสอบดังกล่าวดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิชา
นำผลการประเมิน ตามข้อ 1,3 และ 4 มาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับ
ผู้สอน การจัดตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนและปรับปรุงเนื้อหา และมาตรฐานของข้อสอบ