ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด

Distribution Channels in Marketing

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านการจัดการช่องทางทางการตลาด ทราบถึงแนวคิดการตัดสินใจ การคัดเลือก ออกแบบ และปรับเปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมตรงตามความต้องการและต้นทุนที่จะเสียไป รู้ถึงแนวทางการคัดสรรและการสรรหาช่องทางทางการตลาดที่ดีในขณะเดียวกันก็ทราบถึงแนวทางการคัดแยกช่องทางทางการตลาดที่ไม่ได้ออกจากตัวเลือกในการหาช่องทางที่เหมาะสมและดีที่สุดทางการตลาด มีทักษะในการอธิบายพื้นฐานด้านการการจัดการเกี่ยวกับการค้าส่ง การค้าปลีก และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่มูลค่า ที่จะก่อให้เกิดกำไรสูงสุดและลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งให้ต่ำสุด อธิบายถึงความต้องการและความจำเป็นของช่องทางทางการตลาดรวมถึงการจัดการที่ดีของช่องทางทางการตลาด อันจะรวมไปถึงแนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใหม่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานที่ผู้สอนกำหนดได้ สามารถการวิเคราะห์และตระหนักถึงความต้องการและความจำเป็นในการใช้ทักษะทางด้านการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานอีกทั้งเป็นตัวเลือกสำคัญเพื่อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ตอบโจทย์ความหลากหลายทางด้านทักษะและเป็นตัวเลือกสำคัญของสถานประกอบการ วิเคราะห์และวางแผนการจัดการการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเป็นนักการตลาดที่ดีที่นอกเหนือจากการทำผลกำไรให้แก่องค์การแล้วยังจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการเป็นนักการตลาดที่ดี เพื่อความสุข สงบ และการเป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับกว้างขึ้นไป
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และสามารถวิเคราะห์ รวมถึงนำไปใช้เพื่อปฏิบัติได้จริง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปลูกฝังการเป็นนักการตลาดที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อีกทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ทั้งทางด้านการทำงาน และการนำมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันตามสมัยสมควร
ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย  รูปแบบและลักษณะของสถาบันการตลาดในการจัด
จำหน่าย  การกำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าให้เกิด
การได้เปรียบในการแข่งขัน  การบริหารช่องทางภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า  การประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการบริหาร
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตความมีวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความตรงต่อเวลา
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และยอมรับพหุวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง  แล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดี  และเหมาะสม เช่น การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม การแต่งกาย เป็นต้น
อภิปรายกลุ่ม
กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
ศึกษากรณีตัวอย่างจากการนำเสนอ ทั้งผู้นำเสนอ ผู้ฟัง และกรณีศึกษา
สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนตามแบบบันทึกการเข้าชั้นเรียน และพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน

                       2.การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
                      3.   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาและแบบทดสอบ
                      4.   ประเมินผลงานการนำเสนอรายงานที่มอบหมายตามมาตรฐานการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน
1  มีความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ทั้งในวิชาการ วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจระดับท้องถิ่น ระดับสากลที่ทันสมัย และรู้จักสืบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
มีความรู้และความเข้าใจที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน งานวิเคราะห์กรณีศึกษา  และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนอ   เปรียบเทียบประโยชน์และเชื่อมโยงกับการนำไปใช้ทั้งในระดับตนเอง ทั้งถิ่นและระดับสากลโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
 
                       1.  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี

สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  กรณีตัวอย่าง ตรวจผลงานหรือชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
3.1.2  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.3 ทำงานแบบชาญฉลาด มีความกล้าในการตัดสินใจ รู้จักจัดลำดับความสำคัญของงาน การวิเคราะห์ แยกแยะผลที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาตนและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3.1.4 มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลทางบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5  มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
                      1. บรรยายโดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน

อภิปรายกลุ่ม โดยให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ด้วยตนเอง 

                       3.   วิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกันโดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่

นำเสนอ ดำเนินการ และสรุปผลการทำงานทั้งในรูปแบบงานกลุ่มและงานเดี่ยวที่ได้รอบมอบหมาย ผู้ศึกษาอธิบายทักษะการประยุกต์ใช้และการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและทางด้านธุรกิจ
1   สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีเกี่ยวข้องกับการตลาดในยุคปัจจุบัน

สังเกตการร่วมอภิปรายตามแบบบันทึกคะแนน ตรวจผลงาน และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ประเมินผลงานรายบุคคลตามงานที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถด้านการจัดการ การทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี และรับผิดชอบตัวเอง ครอบครัว วิชาชีพ องค์กร สังคมและประเทศชาติ
มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
สุขภาพดี มีสุขภาวะสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางสติปัญญา
1.จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษา
2. มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
 3.ให้นักศึกษาได้ทำชิ้นงานเพื่อการจัดการช่องทางทางการตลาดที่ดี
 4. การนำเสนอผลงาน
ประเมินตนเองและเพื่อน  ด้วยประเด็นที่กำหนด สังเกตการนำเสนอผลงาน  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมตามแบบบันทึก ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตรวจผลงานตามชิ้นงานนักศึกษาและลงแบบบันทึกการให้คะแนน
มีความสามารถด้าน การใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการแสวงหาความรู้ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้
5.1.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำทั้งด้าน วัจนภาษาและอวัจนภาษา ตลอดจนสามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม           
               5.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากเว็บไซต์ สื่อการสอน E – Learning นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ชิ้นงานนักศึกษาในการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการจัดการช่องทางทางการตลาดที่ดีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างการรับรู้ได้ทั้งในรูปแบบวจภาษาและอวจภาษา อีกทั้งนำเทคโนโลยีปัจจุบันมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดในยุคปัจจุบัน
ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสาร
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายตามแบบบันทึกการให้คะแนน
สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารและส่งเสริมการจัดการช่องทางทางการตลาดและงานทางด้านการตลาดได้อย่างเหมาะสม ตามที่กำหนดให้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช   การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า. นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2551
Philip  Kotler  ผู้แปลง ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ   การจัดการการตลาด.กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซน่า จำกัด ,2547
     รวิพร  คูเจริญไพศาล  การกระจายช่องทางการตลาดและลอจิสติกส์  กรุงเทพ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
     มหาวิทยาลัย  2552
     อาจารย์ยุพิน  พิทยาวัฒนชัย  การจัดการช่องทางการตลาด  กรุงเทพ : บริษัท ซี.วี.แอล.การพิมพ์ 2552
เว็บไซด์การตลาดต่าง ๆ ได้แก่ posintining mag.com  , marketing oop.com เป็นต้น
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การให้งานและชี้แจงรายละเอียดไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ผู้สอนจัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้

การสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ประจำวิชานี้ ระดับผลการเรียนของนักศึกษา

การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
เมื่อได้ผลประเมินการสอน นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้

สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาโดยได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา ดังนี้
1)การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2)มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้

ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือสถานประกอบการต่าง ๆ