พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior

1. เพื่อให้นักศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมในการบริโภคของผู้บริโภค
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจได้  
    1.  เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเป็น
        องค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
   2.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่
       เกี่ยวข้องในด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา  ปัจจัยทางสังคมของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางการตลาด  วิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกับกิจกรรมทางการตลาด  การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
Study of consumer behavior Factors influencing consumer behavior. The psychological factor Social determinants of consumers in the market. Analysis of behavior and decision-making process of the consumer marketing activities. The application of knowledge of consucer behavior in strategic marketing mix.
1 ชั่วโมง/สัปดาห์      (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือมากกว่า
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน มีความเคารพต่อกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง  ความดี  และความชั่ว
วิธีการสอน  บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
                      ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี  นิติศาสตร์  ศิลปศาสตร์  และวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด หรือรายงาน  และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
ประเมินจากงานที่มอบหมาย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม  หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
วิเคราะห์กรณีศึกษา  เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ประเมินจากกรณีศึกษา
มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม  การประสานงาน  การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
มอบหมายงานรายกลุ่ม
ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ 
สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีสิทธิภาพ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และทำรายงานโดยให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ประเมินจากเนื้อหาที่นำเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
รศ. สุภี สุกิตนิยากรณ์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก.ตาก: 2555.
เสรี  วงศ์มณฑา.(2542).พฤติกรรมผู้บริโภค.กรุงเทพฯ : ธีระ ฟิล์มและไซเท็กซ์..
   รศ.ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. พฤติกรรมผู้บริโภคและกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2541.
     Schiffman,Leon G, and Leslies Lazar Kanuk, Consumer Behavior. 5th ed. Englewood
     Ciffs. New jersey : Prentice-Hall, 1994.
      นิตยสารออนไลน์ต่าง ๆ  เช่น Positioningmagazine.com , Brand Buffet, Marketing Oop เป็นต้น
      บทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ ทางการตลาด และ เว็บไซด์ทางธุรกิจ 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ผลการเรียนของนักศึกษา
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น
การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น