การทำหุ่นจำลอง

Model Making

เพื่อให้นักศึกษา ได้ศึกษาและฝึกปฎิบัติ เกี่ยวกับการทำหุ่นจำลอง วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ในการตกแต่งผิวและการเคลือบผิวชิ้นงาน
ในงานออกแบบอุตสาหกรรม
2.1 เข้าใจประเภทของหุ่นจำลอง การจัดทำหุ่นจำลองชิ้นงานเครื่องเรือน
2.2 เข้าใจการจัดทำหุ่นจำลอง วัสดุและกรรมวิธีการผลิตชิ้นงานเครื่องเรือน
ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการทำหุ่นจำลอง วัสดุและกรรมวิธีการผลิต การตกแต่งผิวและการเคลือบผิว
ในงานการทำหุ่นจำลองเครื่องเรือนอุตสาหกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม
-
นักศึกษามีจิตสำนึกจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัยทางการเรียนรู้ การมาเรียนอย่างสมำ่เสมอ การตรงต่อเวลา 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน
อธิบายถึงความสำคัญของการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอของนักศึกษา
อธิบายถึงการกำหนดระยะเวลา ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนอย่างสมำ่เสมอ
ให้คะแนนนักศึกษาในการเข้าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดต่อภาคการศึกษา
ให้คะแนนนักศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ
เข้าใจประเภทของหุ่นจำลอง
เข้าใจการจัดทำหุ่นจำลองเครื่องเรือน วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ในงานออกแบบอุตสาหกรรม
การสอนแบบอธิบายความเข้าใจ เอกสารประกอบการสอน ชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ ชิ้นงานหุ่นจำลองเครื่องเรือน
ให้คะแนนจากการทดสอบ กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ให้คะแนนจากผลงานชิ้นงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการทำหุ่นจำลอง การตกแต่งผิวและการเคลือบผิว ในงานออกแบบอุตสาหกรรม
อธิบายถึงประเภทของหุ่นจำลอง วัสดุและกรรมวิธีการผลิต การเคลือบผิว ในงานออกแบบอุตสาหกรรม
การให้คะแนนจากการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
การให้คะแนนจากชิ้นงานผลงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินการ
พัฒนาทางด้านความสัมพันธืที่ดีต่อนักศึกษาด้วยกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
บรรยาย อธิบาย ชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานต้นแบบ
ประเมินผลจากการดำเนินงาน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมายให้
พัฒนาทักษะทางด้านการใช้สื่อ การพูด การฟัง การเขียน การจัดทำชิ้นงานที่มอบหมาย
มอบหมายให้นักศึกษาได้ศึกษา และดำเนินการจัดทำชิ้นงานด้วยตนเองได้
ประเมินผลจากชิ้นงานที่นักศึกษาได้ดำเนินการ
พัฒนาทางด้านการทำชิ้นงานหุ่นจำลอง จากการออกบบความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
อธิบายชิ้นงานตัวอย่าง ชิ้นงานหุ่นจำลอง ชิ้นงานต้นแบบ
ประเมินผลโดยการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
ประเมินจากผลงานชิ้นงานที่มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำชิ้นงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 1 1 2 3
1 BAAID114 การทำหุ่นจำลอง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 9 และ 17 ร้อยละ 20
2 คะแนนผลงานชิ้นงานที่ได้จัดทำ ชิ้นงาน ผลงานที่นักศึกษาได้ทำเนินการจัดทำ การออกแบบอุตสาหกรรมการจัดทำหุ่นจำลองเครื่องเรือน 16 ร้อยละ 80
     การออกแบบอุตสาหกรรม
     การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
     การออกแบบเครื่องเรือน
     การออกแบบตกแต่งภายใน
     เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
     การออกแบบอุตสาหกรรม
     การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   การประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
  การสังเกตและการประเมิน จากการประเมินผู้สอน และผลการเรียนของนักศึกษาการทบทวนผลของการเรียนรู้
   จากการประเมินผลของการประเมินการสอนในข้อที่ 2 มีการหาข้อมูลและการปรับปรุงการสอน
   ระหว่างที่มีการเรียนการสอนในรายวิชา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาหัวข้อที่ได้คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา จากการสอบถามนักศึกษา
   การตรวจผลงานชิ้นงานของนักศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดทำ
     จากการประเมินและการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาที่ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ดำเนินการ
     ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 5 ปี