ฝึกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Job Internship in Food Science and Technology

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล