สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Cooperative Education in Food Science and Technology

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล