ระบบบัญชี

Accounting System

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของระบบบัญชี ส่วนประกอบของระบบบัญชี เอกสาร ทางการบัญชีหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในระบบบัญชี สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท การกำหนดรหัสบัญชี เครื่องมือที่ใช้ในระบบบัญชี การควบคุมภายใน
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเห็นตัวอย่างของระบบบัญชีในการซื้อ การขาย การรับเงินจ่ายเงิน เงินเดือนและ ค่าแรง การควบคุมสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายในการผลิ
1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบบัญชีแต่ละกิจกรรมและสามารถอธิบายแผนผังทางเดินเอกสารของแต่ละกิจกรรมได้
1.4 เพื่อฝึกหัดการนำแนวคิด หลักการและวิธีการบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินในปัจจุบัน ไปใช้ในทางปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของได้อย่างถูกเพื่อฝึกนักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการทำงานโดยมีแผนงานกำหนดไว้ล่วงหน้าและส่งงานตรงเวลา
-
1. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและลักษณะของระบบบัญชี ส่วนประกอบของระบบบัญชี เอกสารทางการบัญชีหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในระบบบัญชี สมุดรายวันต่างๆ บัญชีแยกประเภท การกำหนดบัญชี เครื่องมือที่ใช้ในระบบบัญชี การควบคุมภายใน ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ การขาย การรับเงิน การจ่ายเงิน เงินเดือนและค่าแรงการผลิตสินค้า เป็นต้น
 
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในอินเตอร์เน็ต
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ห้องพักอาจารย์ ตึก BLA ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์สาขาการบัญชี
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1) มีความรู้และเข้าใจในคุณค่าของระบบบัญชี มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงการเรียนได้ 3) สามารถทำงานที่มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด 4) เข้าใจการทำงานเป็นทีม ฟังความคิดเห็นของคนในกลุ่มเพื่อความสำเร็จของงานส่วนรวม
1) บรรยาย ซักถาม เล่าเรื่องจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่บรรยายแล้วให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนและระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ การแบ่งคะแนนที่เกี่ยวกับการสอบ การเข้าเรียน การตรงต่อเวลา การทำงานกลุ่มที่มอบหมาย คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3) การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามเหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นข่าวที่น่าสนใจโดยให้นักศึกษาแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมตลอดภาคเรียน
1) ติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่มอบหมายทุกคาบตลอดภาคการศึกษาและให้คะแนน 10 % 2) การสอบกลางภาค และปลายภาคโดยมีข้อสอบที่วัดความเข้าใจเกี่ยวกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมนอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบระบบบัญชี
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 1) รู้และเข้าใจความหมายและลักษณะของระบบบัญชี ส่วนประกอบของระบบบัญชี เอกสารทางการบัญชีหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในระบบบัญชี สมุดรายวันต่าง ๆ บัญชีแยกประเภท การกำหนดบัญชี เครื่องมือที่ใช้ในระบบบัญชี การควบคุมภายใน ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ การขาย การรับเงิน การจ่ายเงิน เงินเดือนและค่าแรงการผลิตสินค้า


2) รู้และเข้าใจกฎหมายและการบัญชีที่มีความสัมพันธ์กับส่วนประกอบของระบบบัญชีการควบคุมภายใน
3) สามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้และออกแบบส่วนประกอบของระบบบัญชีของธุรกิจจากงานกลุ่มที่นักศึกษาสนใจ
1) การบรรยาย ยกตัวอย่างธุรกิจจริง อภิปรายในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มเลือกธุรกิจที่สนใจ และทำหัวข้ออภิปราย
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการส่งงานหัวข้ออภิปรายท้ายบท การทำงานกลุ่มและประเมินผลการเข้าเรียน
2) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถการนำความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาอภิปรายท้ายบท และการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง
2) สามารถประยุกต์ความรู้ด้านส่วนประกอบของระบบบัญชีในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาส่วนประกอบของระบบบัญชีของธุรกิจจริงที่นักศึกษาไปสอบถาม สืบค้น เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายบัญชี
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบบัญชี ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
1) การบรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง และมีการถามตอบในชั้นเรียน
2) การให้ทำหัวข้ออภิปรายท้ายบทเป็นกลุ่มและมอบหมายให้มีการทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบบัญชีจากธุรกิจที่กลุ่มสนใจโดยกลุ่มจะเป็นผู้เลือกธุรกิจเอง
1) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
2) การฝึกปฏิบัติหัวข้ออภิปรายท้ายบทเป็นกลุ่ม
3) คุณภาพของรายงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและความสามารถในการนำเสนอหน้าห้องเรียนของแต่ละกลุ่มรวมทั้งการจัดทำสื่อเพื่อประกอบการรายงาน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
2) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มได้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของกลุ่มได้
3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆของผู้ร่วมกลุ่มได้เป็นอย่างดี
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
1) จัดกลุ่มวิเคราะห์หัวข้ออภิปรายท้ายหน่วยเรียน
2) มอบหมายให้ทำรายงานส่วนประกอบระบบบัญชีเป็นกลุ่มโดยกลุ่มเป็นผู้กำหนดธุรกิจที่กลุ่มสนใจ
3) ให้นักศึกษาจัดทำสื่อประกอบการรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1) คุณภาพของรายงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลในการ เขียนรายงานและการรายงานด้วยวาจาที่เหมาะสม
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ
1) มอบหมายให้จัดทำรายงานกลุ่มโดยกลุ่มเป็นผู้กำหนดธุรกิจที่กลุ่มมีความสนใจและสามารถสืบค้นข้อมูลได้
2) ให้นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์และสืบค้นโดยการจัดทำสื่อประกอบรายงานที่เหมาะสม
1) คุณภาพของสื่อในการนำเสนอรายงานและการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
-
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 5 9 12 17 10% 20% 10% 25%
2 2,3,4,5 รายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 16 20%
3 1,2,3,4,5 การส่งงานการฝึกปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 5%
4 4 1,2,3,4,5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การส่งแบบฝึกหัด การทำโจทย์ปัญหา และการถาม – ตอบ 10%