ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System

1.  ทฤษฎีและแนวคิดระบบสารสนเทศขององค์กร
2.  บทบาทของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.  การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร
4.  การใช้ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในองค์กร
5.  เรียนรู้จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและระบบสารสนเทศในองค์กร  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ  การใช้ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ  โดยการปรับปรุงเนื้อหาเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ทฤษฎีและแนวคิดระบบ ระบบสารสนเทศและระบบองค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คุณภาพ ระบบระดับต่างๆ กลยุทธ์ แทกติก และการดำเนินการ ส่วนประกอบของระบบและความสัมพันธ์ กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของผู้ใช้ ผู้พัฒนาและผู้จัดการระบบ การวางแผนระบบสารสนเทศและการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางสังคมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการใช้ระบบสารสนเทศ
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
-  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมได้ 
-  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งได้ รวมถึงการเคารพสิทธิและรับฟัง
   ความคิดเห็นของผู้อื่น
-  พัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่เกิดจาก
   การจัดการสารสนเทศ ต่อบุคคลและองค์กร รวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
- บรรยาย และยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับคุณธรรมข้างต้น โดยเชื่อมโยงกับคุณภาพสังคม การงานและอาชีพ
- ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
- พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรง
  เวลา
- ประเมินผลจากการคิดและการวิเคราะห์ และการถาม-ตอบ
- ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค             
 - นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร และบทบาทของระบบสารสนเทศ
 - นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบรวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร
- นักศึกษาเข้าใจและสามารถจัดการและจัดเก็บองค์วามรู้
- นักศึกษาเข้าใจถึงการใช้ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในองค์กร
- นักศึกษาเข้าใจถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการใช้ระบบสารสนเทศ
บรรยาย จัดกลุ่มกิจกรรม  และถาม-ตอบ ในชั้นเรียน   
งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาคโดยใช้ข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี  
 -  พัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ได้รับอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีความเหมาะสม 
-  พัฒนาความสามารถในการปรับใช้และต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์
-  พัฒนาความสามารถในการนำความรู้ที่ได้ ไปบูรณาการกับความรู้ในแขนงวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
- บรรยาย   ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อเสริมทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ เพื่อเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
- ยกตัวอย่างการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อการบูรณาการ
สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
-  พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
-  พัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น เพื่อการนำไปใช้ในการทำงานได้จริงในอนาคต
-  พัฒนาทักษะในการนำความรู้ที่ได้รับมาแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
-  มอบหมายกิจกรรมเป็นการบ้าน เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนด้วยตนเอง
-  มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อแก้ไขปัญหาได้
-  ผลสัมฤทธิ์ ของงานกลุ่ม ประเมินจากการนำเสนองาน
-  ประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
-  ให้นักศึกษารายงานผลการศึกษาและประเมินตนเอง
-  พัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การฟัง การคิดและทักษะการสื่อสารอื่นๆ โดยให้มีการวิเคราะห์ปัญหาตามกรณีศึกษาที่ได้ยกตัวอย่างขึ้นมา
-  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
-  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนทางอีเมล์
-  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยในการนำเสนอเพื่อเป็นประสบการณ์ตรงในการนำไปประยุกต์ใช้
-  ความสำเร็จของผลงานในภาคปฏิบัติ
-  ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล และการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากสื่อต่างๆ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค 9 30 %
2 การบ้านและงานกลุ่ม 1-16 30 %
3 สอบปลายภาค 17 40 %
Ralph Stair,  Information Systems Essentials, 5th Edition, Thomson Course Technology
ไม่มี
1.  เอกสารนำเสนอ (Power Point)
2.  เอกสารตัวอย่าง 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์การสอนของผู้สอนและการตอบคำถามของผู้เรียน
- การบ้านที่ได้มอบหมาย
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือ การตรวจการบ้านของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการ เรียนรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ปรับเปลี่ยนแผนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมินการเรียนการสอน และปรับปรุงเพื่อให้เกิดความทันสมัย