การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 1

Preparation for Cooperative Education in Tourism and Hospitality 1

จัดทำรายงาน/โครงงาน หรือวิจัยให้แก่สถานประกอบการเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มเติมประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริงจากการ มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทา งานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ และเพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ในทันทีที่จบการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ และมีการ พัฒนาตนเองจากการทํางานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ โดยวางแผนและประเมินร่วมกับ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1
1.1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
1.1.3  มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.1.4  มีวินัยในการทำงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.1 กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน
1.2.2 สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
1.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
1.2.4 สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
1.2.5 การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่าง ๆ
                        1.2.6 การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
1.3.1 ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
1.3.2 สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
1.3.3 ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
1.3.4 กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก
1.3.5 ผลการประเมินจากการฝึกงานสหกิจโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน
2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2.1 การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
2.2.2 มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
2.2.3 ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ
2.2.4 อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.2.5 การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน
2.2.6 ฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ
                        2.2.7 ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมกับมืออาชีพ (professional) ในวิชานั้นๆ
2.3.1 ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
2.3.2 ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
2.3.3 ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
                         2.3.4 ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
3.1.1 มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้งและสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3.1.2 สามารถสาธิต ทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
3.1.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.1.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
3.2.1 ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการวิจัย
3.2.2 การอภิปรายเป็นกลุ่ม
3.2.2 การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา
3.2.3 การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ
3.2.4 กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดการการบริการ การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม                      
3.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ
3.3.2 การสอบข้อเขียน
                         3.3.3 การเขียนรายงาน
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.1.2 สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรง
ตามมาตรฐานสากล
4.2.1 บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ
4.2.2 มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
                        4.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษา
4.3.1 ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน
4.3.2 ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
4.3.3 ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน
4.3.4 สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
                         4.3.5 ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา
5.1.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
วัฒนธรรม
5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของ
การนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวล การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2.1 ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการสอบปฏิบัติ
5.2.2 จัดห้องปฏิบัติการ ฝึกให้ใช้อุปกรณ์ทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบินฯลฯ
5.2.3 ฝึกให้นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน
5.2.4 บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถทำได้
5.2.5 ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
5.3.1 ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
                    5.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน
                    5.3.3 ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
         5.3.4 ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.จริยธรรมและคุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH155 การเตรียมสหกิจศึกษาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการสหกิจศึกษา ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการสหกิจศึกษา ทุกสัปดาห์ 100
จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5                    ตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก
2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช้
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การ                              ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะ เรื่อง รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพื่อทราบ ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา ร่วมพิจารณานำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นำแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะ เรื่อง รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพื่อทราบ ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา ร่วมพิจารณานำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นำแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร