การคำนวณพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

Introduction to Computational Fluid Dynamics

1) เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลได้
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการไหล วิธีเชิงตัวเลข วิธีผลต่างจำกัด วิธีปริมาตรจำกัด วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ คำตอบของระบบสมการอนุพันธ์ วิธีแก้ปัญหาสภาวะไม่คงที่ คำตอบของสมการนาเวียร์-สโตกส์ เรขาคณิตซับซ้อน การไหลแบบผกผัน การไหลแบบอัดตัวได้ ประสิทธิภาพและความแม่นยำของการคำนวณ
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลได้
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของการไหล วิธีเชิงตัวเลข วิธีผลต่างจำกัด วิธีปริมาตรจำกัด วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ คำตอบของระบบสมการอนุพันธ์ วิธีแก้ปัญหาสภาวะไม่คงที่ คำตอบของสมการนาเวียร์-สโตกส์ เรขาคณิตซับซ้อน การไหลแบบผกผัน การไหลแบบอัดตัวได้ ประสิทธิภาพและความแม่นยำของการคำนวณ
 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1) มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง 2) เคารพกฎระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติต่างๆที่ยอมรับร่วมกัน 3) มีความซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับมอบหมาย และช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นเรียนอย่างเหมาะสม
1) อธิบายถึงเหตุผลและความสำคัญของการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในตนเอง ในด้านการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในห้องเรียนและการบ้าน พร้อมทั้งสร้างเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นข้อยอมรับร่วมกัน 2) อธิบายถึงความสำคัญของกฎระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติต่างๆที่ยอมรับร่วมกัน เช่น การแต่งกาย การไม่รบกวนการเรียนการสอน เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างเกณฑ์การลงโทษที่เป็นข้อยอมรับร่วมกัน 3) อธิบายถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมชั้นเรียน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางความคิดของเพื่อนร่วมชั้นเรียน และสร้างเกณฑ์การลงโทษเมื่อนักศึกษาไม่มีความซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับมอบหมาย
1) ประเมินจากความตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในชั้นเรียนและการบ้าน ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน 2) ทำการตัดคะแนนนักศึกษาที่ระเมิดกฎระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติต่างๆที่ยอมรับร่วมกัน ตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน 3) ทำการตัดคะแนนนักศึกษาที่ไม่มีความซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับมอบหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
1) ที่มาและความสำคัญของการใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลได้
2) เข้าใจพื้นฐานของการไหล เข้าใจสมการนาเวียร์-สโตกส์ และพื้นฐานการแก้ปัญหาสมการนาเวียร์-สโตกส์ ที่ประกอบไปด้วย วิธีเชิงตัวเลข วิธีผลต่างจำกัด วิธีปริมาตรจำกัด วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ คำตอบของระบบสมการอนุพันธ์ วิธีแก้ปัญหาสภาวะไม่คงที่ เรขาคณิตซับซ้อน การไหลแบบผกผัน การไหลแบบอัดตัวได้ ประสิทธิภาพและความแม่นยำของการคำนวณ
3) ทักษะการใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลได้
1 บรรยายโดยเขียนบนกระดานประกอบกับการอ้างอิงในหนังสือ ใช้สื่อการสอนทางอิเล็ก  ทรอนิกส์ ตลอดจนสื่อการสอนที่เป็นชิ้นงานจริง  2 มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  2 ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญานที่ดี  2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  4 สามารถคิด วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  5 มีจินตนาการในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 6 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  2 ให้นักศึกษาค้นคว้า จัดทารายงานทางเอกสารและนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน  3 ให้นักศึกษาปฏิบัติจริง
1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  2 ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาาาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม  4รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงาน บุคคลและงานกลุ่ม  สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประวิทธิภาพ  5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
1 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  2 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก โดยการถามคาถามระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน  และการนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า  3 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของ  ผู้อื่นด้วยเหตุผล
1 ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็น  รายบุคคล  2 ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน  3 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการตอบคาถามระหว่างกิจกรรมการเรียน  การสอน
1 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหา  3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม  4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน  E- Learning  2 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  2 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่  เหมาะสม  3 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ  อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 มีทักษะในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งต้องใช้ทักษะพื้นฐานทางฝีมือและประสบการณ์การทางาน และฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความรู้เชิงลึกหรือหลักการทางวิศวกรรม
1 สาธิตการปฏิบัติงานโดยผู้เชียวชาญ  2 .ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการจดบันทึก  2 พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 4 3 5 4 2 5 6 1 3 1 3 4 5 2 6 1 3 2 4 5 1 2 5 3 4 1 2
1 ENGME140 การคำนวณพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล