การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Health Tourism

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และกระบวนการวางแผนเพื่อการจัดการ พัฒนาแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกและของไทย เพื่อเป็นแนวนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล เข้าใจถึงบทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้
ศึกษาแนวคิด ความเป็นมา ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้มและกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กฎหมายข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการด้านสุขภาพ มีการปฏิบัติและ/หรือศึกษาดูงาน ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1     มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.2    มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
1.1.3    มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.1.4    มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.1     เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
1.2.2    อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน
1.2.3    สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1.2.4    กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1    พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2    พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์
1.3.3    ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4    เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
 
2.1.1     มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.1.2     มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในวิชาขั้นสูงต่อไป
2.1.3     นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการ
2.1.4    นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทัศนคติ ค่านิยม ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในกระบวนการทางสังคม หลักมนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นกลุ่ม
2.2.1     บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2     การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
2.2.3     ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.2.4     การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้  (Problem – based Learning)
2.3.1     ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2     ประเมินจากการทำรายงาน และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3.3.1     สามารถนำความรู้เบื้องต้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.3.2     สามารถนำความรู้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาเรียนขั้นสูงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
3.3.3     วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
3.2.1     การบรรยายในชั้นเรียน การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
3.2.2     การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.2.3     อภิปรายกลุ่ม
3.2.4     การสอนโดยการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.2.5     การสอนโดนเน้นการประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้บทบาทสมมติ
3.3.1    การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
3.3.2    ความสนใจและตั้งใจเรียน การเข้าชั้นเรียน  การนำเสนอผลงาน  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา เนื้อหาของงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และความคิดสร้างสรรค์ 
3.3.3    สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
3.3.4    ปฏิภาณไหวพริบในการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3.3.5    พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่ม    ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3    มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.1.4    มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่ม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.2.3   การเข้าพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและชี้แนะ
4.2.4   จัดกิจกรรมการสอนที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
4.3.1     ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน
4.3.2     ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3     ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3.4    ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และ
           เพื่อนในกลุ่มได้ ดูจากการนำเสนอผลงาน และการสอบถามจากนักศึกษา
5.1.1     มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2    มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการบริการการในภัตตาคารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
5.1.3    มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4    มีความสามารถในการใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และสถิติในการทำงานได้
5.1.5    พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.2.1     มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2     นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 1.1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 1.1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 1.2 วิธีการสอน 1.2.1 เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ 1.2.2 อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 1.2.3 สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 1.2.4 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 1.3 วิธีการประเมินผล 1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 1.3.2 พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ 1.3.3 ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 1.3.4 เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.1.1 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.1.2 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในวิชาขั้นสูงต่อไป 2.1.3 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริการ 2.1.4 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทัศนคติ ค่านิยม ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในกระบวนการทางสังคม หลักมนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นกลุ่ม 2.2 วิธีการสอน 2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง 2.2.2 การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า 2.2.3 ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2.2.4 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้ (Problem – based Learning) 2.3 วิธีการประเมินผล2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 2.3.2 ประเมินจากการทำรายงาน และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.3.1 สามารถนำความรู้เบื้องต้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 3.3.2 สามารถนำความรู้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาเรียนขั้นสูงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 3.3.3 วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 3.2 วิธีการสอน 3.2.1 การบรรยายในชั้นเรียน การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 3.2.2 การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 3.2.3 อภิปรายกลุ่ม 3.2.4 การสอนโดยการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.3 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 4.2 วิธีการสอน 4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่ม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.2.4 จัดกิจกรรมการสอนที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 4.3 วิธีการประเมินผล 4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน 4.3.4 ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และ เพื่อนในกลุ่มได้ ดูจากการนำเสนอผลงาน และการสอบถามจากนักศึกษา 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 5.1.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารในเรื่องของการบริการการในภัตตาคารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งการเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 5.2 วิธีการสอน 5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง 5.2.2 นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.3 วิธีการประเมินผล 5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1 BOATH128 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2,2.3,3.3,4.4,5.4,6.2 - ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 - สอบกลางภาค - ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 - สอบปลายภาค 4 8 12 16 25% 30% 25% 30% 5% 10% 5% 5% 10%
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.โครงการจัดทำข้อมูลโครงสร้างการลงทุนธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ.กรุงเทพฯ.
         2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.รายงานขั้นสุดท้ายโครงการสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa and Wellness).บริษัท มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด : กรุงเทพฯ, 2553.
       1. เอกสารการสอนที่รวบรวมโดยอาจารย์ผู้สอนจากสื่อแหล่งต่างๆ เช่น จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ website และบทความท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่เชื่อถือได้ เป็นต้น
       2. จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเว็บไซด์ทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
       3. สื่อ Power Point
    
       1. จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเว็บไซด์ทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
  
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ