การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

Strategic Cost Management

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในที่สำคัญ หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ แนวคิดในการจัดทำรายงานเพื่อช่วยในการควบคุมและตัดสินใจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐานได้แก่ วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรเงินเดือนและค่าแรง วงจรการบริหารการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านการบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและคณะกรรมการบริหารวิชาชีพการบัญชี(การบัญชี)
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน การนำยุทธ์การบริหารต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยสนันสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการบริหารต้นทุน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนและเครื่องมือทางการบริหารต้นทุนสมัยใหม่
ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ให้นักศึกษาตระหนักและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนในห้องเรียนได้
มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพตระหนักถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีต่อนักบัญชี
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคมและข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
1.2 วิธีการสอน
1) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 2) ให้นักศึกษานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารต้นทุน การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร และสามารถนำเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา และติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียนตลอดภาคการศึกษา 2) ประเมินผลการนำเสนอการบริหารต้นทนุในเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการสอบหัวข้อย่อย การเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการด้านต้นทุนของกิจการ รวมถึงติดตามการส่งงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการบริหารต้นทนุ และมีแนวคิดสมัยใหม่ กลยุทธ์ในการการบริหารต้นทุน และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการควบคุม การสั่งการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์กร 2) มีความรู้และความเข้าใจในด้านอื่นที่สัมพันธ์กับการบริหารต้นทุน สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารและใช้ข้อมูลทางการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันต่อเวลาในการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมและตัดสินใจ ในเชิงกลยุทธ์ของการบริหารงาน 3) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจวางแผนควบคุมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 
2.2 วิธีการสอน
1) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบในชั้นเรียน 2) ให้มีการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลการบริหารต้นทุนกับสถานประกอบการจริง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการออกแบบวางแผนในการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 3) ให้นักศึกษาออกมานำเสนองาน เล่าสู่กันฟังในแนวคิดวิธีการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มตัวอย่างที่ตนเข้าไปทำการศึกษา 4) ถามตอบเพื่อเช็คความเข้าใจในเรื่องที่กำลังทำการศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การนำเสนอผลงานที่มอบหมายและคุณภาพงานที่มอบหมาย 2) การสอบความรู้และความเข้าใจ 3) การสอบกลางภาค และปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสืบค้นข้อมูลการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางอินเตอร์เน็ต ประมวลข้อมูลหลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์สิ่งที่ทำการศึกษาได้ด้วยตนเอง 2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3) สามารถวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารต้นทนุ นำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อความต้องการ
 
3.2 วิธีการสอน
1) ร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 2) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
 
3.3 วิธีการประเมินผล
1) หลังจากการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ค้นคว้าจากสถานประกอบการจริง ให้นำมาเสนอแนะแนวทางในการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลงที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่มได้อย่างราบรื่น 3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน - สามารถช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาในการจัดทำรายงานได้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
1) มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นทางการการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธที่ทันสมัย โดยให้กลุ่มนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด 2) มอบหมายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธของธุรกิจ โดยให้กลุ่มจัดทำรูปเล่มงานวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอ โดยให้ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
1) นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 2) นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี เป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นเรียน และไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกันในชั้นเรียน 3) ความกล้าในการเข้ามาปรึกษาอาจารย์ประจำวิชาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารต้นทุนในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยการอธิบายวิธีการ แนวคิด ให้ได้มาซึ่งหลักฐานและการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน - สามารถนำเสนอรายงานที่ศึกษาค้นคว้า ทั้งในรูปแบบของการเขียนรายงาน และการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนโดยวาจาได้อย่างเหมาะสม 3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลรายงาน และเทคนิคการนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
1) มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธที่ทันสมัย 2) แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธในเชิงธุรกิจ 3) นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมผ่านเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา โดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนเชื่อมต่อกับเครือขายคอมพิวเตอร์ 4) แบ่งกลุ่มย่อยส่งเสิรมการทำงานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกที่มีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 5) การให้ผู้เรียนร่วมใจกันศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างเต็มความสามารถ เน้นการเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
1) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 2) ผลจากการแก้โจทย์ปัญหา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ีระห่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 1 2 3 3 1 2 3
1 BACAC143 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,5 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 2,11 9 18 15% 25% 30%
2 3,4,5 งานเดี่ยวและงานกลุ่มและการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
Cost Management, A Strategic Empasis 7th Edition, McGraw-Hill International Edition. การริหารเชิงกลยุทธ์, ผศ.ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ, 2556, มทร.ธัญบุรี. การจัดการเชิงกลยุทธ์, ผศ.ดร.ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2558, บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน). การบริหารต้นทุน, ดร.วรรณี เตโชโยธิน และ คณะ, 2561, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี , ดร. สุภาพร เชิงเอี่ยม, 2558
เอกสารกลยุทธ์ทางธุรกิจ เอกสารกลยุทธ์การบริหารต้นทุน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องการหัวข้อประมวลผลรายวิชา เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา มีดังนี้

แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนที่อาจารย์ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระหว่างภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ
วิธีการประเมินการสอนเพื่อให้ได้ข้อมูลการสอน มีดังนี้

ผลการสอบของนักศึกษาและการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบ การสังเกตการสอนของภาควิชา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอนจากอาจารย์ในสาขาวิชาบัญชี การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
สาขาวิชาบัญชีกำหนดให้การปรับปรุงการสอนในรายวิชา มีดังนี้

การจัดทำการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และวิเคราะห์ผลจากรายงานเพื่อนำมาปรับปรุงการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ได้จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา การสอบถามนักศึกษา การพิจารณาผลการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
การนำผลการประเมินจาก ข้อ 1 2 และ 4 มาทบทวนและวางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาทุกปี