โปรแกรมสำเร็จ 2

Package Program 2

1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม         1.2 เข้าใจหลักการและทฤษฏีของการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป         1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแก้ปัญหาด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูลการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม         1.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ         1.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อความทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องของเนื้อหาวิชาได้อย่างเหมาะสม และทันยุคสมัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป การเลือกเวอร์ชันที่เหมาะสมในการเรียนการสอน
เพื่อความทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องของเนื้อหาวิชาได้อย่างเหมาะสม และทันยุคสมัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป การเลือกเวอร์ชันที่เหมาะสมในการเรียนการสอน
- อาจารย์ประจำวิชาติดตารางสอนหน้าห้องทำงาน/ห้องพักอาจารย์  เพื่อให้นักศึกษานัดหมายเวลาหรือเข้าพบเพื่อให้คำปรึกษา - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ - มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- แนวการปฏิบัติตนในการเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม - การบรรยายสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ - กำหนดให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม และนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย การออกกฎกติการ่วมกัน การให้สมาชิกในห้องวิจารณ์ผลงาน ระบุเอกสารอ้างอิงที่ค้นคว้า  
- พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียน - พิจารณาจาการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา - การนำเสนองานที่มอบหมายหน้าชั้นเรียน  
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา - สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาวิธีการสอน - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์  รวมทั้งการนำไปประยุกต์ - มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  - สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บรรยาย อภิปรายในรายละเอียดแต่ละหน่วย - ยกตัวอย่างซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับงาน - นำเสนอตัวอย่าง สอนการใช้งานโปรแกรม - มอบหมายให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคำตอบจากซอฟแวร์ที่ใช้  
- บรรยาย อภิปรายในรายละเอียดแต่ละหน่วย - ยกตัวอย่างซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับงาน - นำเสนอตัวอย่าง สอนการใช้งานโปรแกรม - มอบหมายให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหา หาคำตอบจากซอฟแวร์ที่ใช้  
- คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ - สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ - สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  
- การบรรยายประกอบการยกตัวอย่าง สาธิตการแก้ปัญหาด้วยลำดับขั้นตอนทางคอมพิวเตอร์ - วิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์การใช้งานด้านเทคโนโลยี การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการแก้ปัญหา - ร่วมกิจกรรม อภิปรายกลุ่ม ทำรายงานสรุป และนำเสนอผลงาน
- พิจารณาผลลัพธ์ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป - สังเกตพฤติกรรมจากความร่วมมือในกิจกรรมในชั้นเรียน - สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทฤษฏีที่เน้นการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.4-1.1.7 - พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียน - พิจารณาจากการส่งงานที่มอบหมาย การนำเสนองานเป็นกลุ่ม การยอมรับกติกาตามที่มติตกลงกันไว้ ตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1.1,2.1.2,2.1.4,2.1.7,2.1.8 - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค - ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นกคว้าข้อมูล กรณีศึกษา - ประเมินความถูกต้อง และแม่นยำ ตรงตามเนื้อหาหลักสูตร ตลอดภาคการศึกษา 9,17 40%
3 3.1.1,3.1.3,3.1.4 - พิจารณาจากผลวิเคราะห์ความต้องการ - พิจารณาผลลัพธ์ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป - สังเกตพฤติกรรมจากความร่วมมือในกิจกรรมในชั้นเรียน - สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทฤษฏีที่เน้นการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดภาคการศึกษา 9,17 35%
4 5.1.1,5.1.4 - การสังเกตพฤติกรรมจากความร่วมมือในกิจกรรมในชั้นเรียน - พิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่มอบหมาย - สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบภาคทฤษฏีที่เน้นการวิเคราะห์ ตัวเลขเชิงการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางธุรกิจ ตลอดภาคการศึกษา 9,17 15%
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จัดทำโดยนักศึกษา  ได้กิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้     -แบบประเมินผู้สอน  และแบบประเมินผู้เรียน     -สนทนากนลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน     -การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน     -ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด
ในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินการสอน  ได้มีกลยุทธ์ดังนี้     -ประเมินผลโดยคณะวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตาม PM-14     -การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
 ปรับปรุงเครื่องมือ (Software tools) รุ่น (version) ที่ใช้การเรียนการเรียนการสอนครั้งถัดไป เพื่อให้ทันสมัยเหมาะสมกับงานด้านธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้เรียนรู้ง่ายขึ้น
นระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจากผู้เรียนรู้ในรายวิชา  ได้จากการสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาผลการทดสอบย่อย  และหลังจากการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ตามข้อ 4