ทักษะช่างเกษตร

Farm Shop Skills

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานปูนคอนกรีต งานไม้ งานสี งานประปา งานเชื่อมโลหะ งานไฟฟ้า และเครื่องยนต์เล็ก
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และมีสามารในการปฏิบัติงานช่าง
2.2 เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ ในงานไม้ งาน ปูน งานคอนกรีต งานไฟฟ้า งานประปา งานสีและและเครื่องยนต์เล็ก
1.1.1มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
2. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม สอนหลักพุทธธรรม คุณงามความดี ที่มีต่อตนเองและสังคม
1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแน
3. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
- สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
-จากการขานชื่อการให้คะแนนเข้าชั้นเรียน นเข้าชั้นเรียน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
นำนักศึกษาออกไปทำกิจกรรมการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ชุมชน และยังได้นำองค์ความรู้จากภายนอกมาถ่ายทอดให้นักศึกษาในชั้นเรียน ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี
สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ
ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมของผู้เรียน
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction) และนำงานวิจัยมาเสริมทักษะแก่ผู้เรียน มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย/การทดสอบย่อย
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
ประเมินจากผลงานและการนำเสนอรายงานด้วยสื่อภาษาต่างประเทศ
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายงานปฏิบัติจากของจริง
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านในการปฏิบัติงานและมีการบันทึกเป็นระยะ ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล