เรื่องเฉพาะทางด้านพืช

Selected Topic in Plant

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจการปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง และใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่งานปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น การผลิตพืช การอารักขาพืช และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการปรับปรุงพันธุ์พืชวงศ์ต่างๆ ที่สามารถสัมฤทธิ์ผลในเชิงพาณิชย์ได้
เนื่องจากองค์ความรู้ด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืชได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในการพัฒนาและลงทุนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืช จึงจัดเนื้อหาวิชาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อสามารถนำไปใช้ได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
หัวข้อหรือเรื่องที่น่าสนใจด้านการผลิตพืชที่เป็นความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
Specific topics of interest related to plant production which is new knowledge or technology. Topics are subjected to change in each semester. The study period is not less than 30 hours.
3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง อาคารเมล็ดพันธุ์พืช โทร...089-6330887
3.2 e-mail; januluk@yahoo.com ทุกวัน
 
0
™ 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
˜1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
™1.4 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนโดยสามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญได้
™1.5 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
™ 1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1. ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน
2. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
1. การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
2. ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆ ในรายวิชา
3. นักศึกษาประเมินตนเอง
˜ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
˜ 2.2 สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
š 2.3 สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
š 2.4 มีความรู้และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพ
1. ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการทำแบบฝึกหัด โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
2. การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning)
3. การสอนแบบศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากหนังสือ ตำรา และสื่อสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มา สรุป อภิปราย มีการทำรายงานเป็นรายบุคคล และการนำเสนอรายงานสัมมนา พร้อมตอบข้อซักถามได้
1. การเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติการสอดคล้องกับบทเรียน
2. มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด
˜ 3.1 มีทักษะในการนำความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ
š 3.2 สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยในสาขากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
3. การสอนแบบบรรยาย ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและความสำคัญของหัวข้อที่นักศึกษาสนใจศึกษา และระดมสมองในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
1. ประเมินจากรายงานและการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล
˜ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š 4.2 สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง
˜ 4.3 สามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
˜ 4.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š 4.5 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1.การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
˜ 5.1 ทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าสรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜ 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
˜ 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การสอนแบบบรรยายร่วมกับการทำแบบฝึกหัด
1. ความก้าวหน้าของผลงานเขียนทางวิชาการที่ค้นคว้าที่ให้ปฏิบัติตามหัวข้อในแผนการสอน
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานและนำเสนอรายงานสัมมนาวิชาการแบบปากเปล่า
ส่งรายงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 MSCPT402 เรื่องเฉพาะทางด้านพืช
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 – 1.4,2.1 -2.4,3.1 -3.2 การสอบกลางภาค 9 30 %
2 ข้อที่ 2 - 6 รายงานการปฏิบัติการ 1 - 17 20 %
3 1.1, 2.1,2.3,3.2,3.3 การสอบปลายภาค 18 30 %
4 1.1,1.4 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 1-17 10 %
5 1.3, 1.4,4.3 การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 1-17 5 %
6 4.1,4.2,4.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม 1 - 17 5 %
1.1 หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
Allard RW. 1999. Principles of Plant Breeding. John Wiley & Sons. 254 p.
Basra Amarjit S. 1999. Hybrid Seed Production in Vegetables : Rationale and Methods in
Selected Crops. J. of New Seeds, Volume 1, Number ¾. 135 p.
Basset MJ. (Ed.). 1986. Breeding Vegetable Crops. AVI Publishing Company Inc. 584 p.
Chahal G.S. and S.S. Gosal. 2002. Principles and Procedures of Plant Breeding :
Biotechnological and Conventional Approaches. Alpha Science International Ltd.
U.K. 604 p.
Chittaranjan Kole, Yi-hong Wang, Tusar Kanti Behera. 2011. Genetics, Genomics and
Breeding of Cucurbits (Genetics, Genomics and Breeeding of Crop Plants).
Science Pub Inc. 425 p.
Dhillon BS, Tyagi RK, Saxena S. & Randhawa GJ. 2005. Plant GeneticResources:
Horticultural Crops. Narosa Publ. House.
Fageria MS, Arya PS & Choudhary AK. 2000. Vegetable Crops: Breedingand Seed
Production. Vol. I. Kalyani Publishers. 207 p.
Gardner EJ. 1975. Principles of Genetics. John Wiley & Sons. 34.
Hayward MD, Bosemark NO & Romagosa I. (Eds.). 1993. Plant Breeding-Principles and
Prospects. Chapman & Hall.
Kalloo G. 1988. Vegetable Breeding Volume I. CRC Press. U.S.A 239 p.
Kalloo G. 1988. Vegetable Breeding Volume III. CRC Press. U.S.A 174 p.
Kalloo G. and B. O. Bergh. 1993. Genetic Improvement of Vegetable Crops.
Pergamon Press Ltd., England. 833 p.
Kumar JC & Dhaliwal MS. 1990. Techniques of Developing Hybrids in Vegetable Crops.
Agro Botanical Publ.
Peter KV & Pradeepkumar T. 2008. Genetics and Breeding of Vegetables. Revised, ICAR.
Rai N & Rai M. 2006. Heterosis Breeding in Vegetable Crops. New India Publ. Agency.
Simmonds NW. 1978. Principles of Crop Improvement. Longman.
Singh PK, Dasgupta SK & Tripathi SK. 2004. Hybrid Vegetable Development.
International Book Distributing Co.
http://cuke.hort.ncsu.edu
Acta Horticulture Horticulture Reviews
HortScience Indian Journal of Horticulture
Journal of American Society of Horticultural Sciences Scientia Horticulture
 
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ประเมินโดยสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา หรือ การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กำหนดเมื่อสอนจบภาคการศึกษา และมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหา
สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป