เขียนแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

Introduction to Product Drafting

1.   รู้หลักและเกณฑ์การเขียนแบบโครงสร้างสำหรับงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.   เข้าใจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การเขียนแบบเพื่อการผลิต 3.   ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเขียนภาพคลี่ การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ และการเขียนแบบตกแต่งภายในได้ถูกต้อง 4.   มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ และการเขียนแบบตกแต่งภายใน 5.   เห็นคุณค่าของการ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ และการเขียนแบบตกแต่งภายใน
ให้นักศึกษารู้วิธีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ให้นักศึกษามีทักษะในการเขียนแบบรูปร่างและรูปทรงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ ให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การเขียนแบบโครงสร้างสำหรับงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนภาพคลี่ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ และการเขียนแบบตกแต่งภายใน ปฏิบัติงานเขียนแบบและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ Study and practice of product design structure drafting, explodeviews in drafting, working drawings, furniture and interior drafting; practice with hand drafting and computer drafting software.
ให้คำปรึกษานอกชั้นเรียนวันละ 2 ชั่วโมงรวม 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทางอีเมล์  nang.tn@gmail.com        และเฟสบุ๊คกลุ่มวิชา  https://www.facebook.com/nangorkbabb.jedyord    และทาง Google classroom. https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2ODQ2MzQ5NzBa  ซึ่งได้ประกาศให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เข้าเรียนในสัปดาห์แรก 
 
1.    ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
   ให้นักศึกษาเป็นผู้เคารพและให้เกียรติความคิดและความรู้ของบุคคลอื่น ๆ และมีความซื่อสัตย์
                   สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น
  ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีความอดทนอดกลั้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่มีอคติในการทำงาน   โดยสามารถทำงานได้ในเวลาที่กำหนดให้ทั้งในการปฏิบัติในชั้นเรียนและงานนอกชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล