ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

Sufficiency Economy and Wisdom of Living

1. เพื่อเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.เพื่อเข้าใจหลักการทรงงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
3. เพื่อตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
4. เพื่อเข้าใจและมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา
1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยฝึกให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์โดยผ่านกิจกรรมหรือกรณีศึกษาทีมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.เพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงในสังคมเมืองและรู้จักปรับตัวในยุคโลกาภิวัฒน์แห่งการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการนำแนวคิดและวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลต้นแบบไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อีกทั้งตระหนักถึงความประหยัดและอดออม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต
ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักธรรมาภิบาล ภูมิปัญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การดำเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ(เฉพาะรายที่ต้องการ)
- ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทางอีเมลล์ หรือโทรศัพท์มือถือ
พัฒนาผู้เรียนเข้าใจถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัว
ระดับชุมชน และระดับรัฐ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันของตน บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน
การตัดสินใจ และการกระทำ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน และ
ทราบถึงวิธีการปรับตัวเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
- บรรยายพร้อมซักถามแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หลักเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
- อภิปรายกลุ่มเรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริ
- อภิปรายกลุ่มเรื่องหมู่บ้านพอเพียง ชุมชนพอเพียง โดยให้ผู้เรียนยกกรณีตัวอย่าง หมู่บ้าน หรือชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความแตกต่างในชุมชนก่อนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ หมู่บ้าน หรือชุมชนเป็นอย่างไร และหลังนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้แล้วหมู่บ้าน หรือชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
- แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ และลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเผยแพร่ผลงานที่ได้ลงพื้นที่ศึกษารวมถึงการได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ
-ดำเนินการทำการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ใช้สื่อการสอน เช่น power-point, clip วีดีโอ , วีดีทัศน์ , โฆษณา, สารคดี และอื่น ๆ
- การเข้าชั้นเรียน
- ส่งงานตามที่กำหนด
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
- ประเมินผลจากการวิเคราะห์บุคคลต้นแบบพอเพียง และชุมชนพอเพียง
- ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อที่เหมาะสม เช่นโปรแกรมPower point วีดีทัศน์ และอื่น ๆ
- ประเมินจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
- สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ
- ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยาย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้น การอภิปรายกลุ่ม โดยการปฏิบัติจริง ฝึก
การคิดและวิเคราะห์ โดยมอบหมายให้นักศึกษาต้องติดตามข่าว สารคดี เศรษฐกิจพอเพียงตาม
หัวข้อที่เรียน การใช้ชีวิตในยุคโลกาภิวัติ โดยมุ่งการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน
(Student Center) และการเรียนโดยการแก้ปัญหา (Problem base Learning)
-ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศราฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem– based Learning
- มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
การสอนวิชาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต ช่วยให้นักศึกษาสามารถดำรงชีวิตของตน บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการคิดและตัดสินใจ ที่ดีและถูกต้อง สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นในสังคมได้ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การบรรยายประกอบสื่อการสอน และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
- ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานและนำเสนอผลงานโดยส่งรูปเล่มรายงานก่อนรายงาน 1 สัปดาห์ และนำเสนอรายงานในรูป Power point
- ให้นักศึกษาดู Clip แล้วร่วมวิพากษ์วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
- การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
- รูปเล่มรายงาน ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน เนื้อหาครบถ้วน
- สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
-สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- พัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเอง การมีน้ำใจต่อผู้อื่นในสังคม และการเคารพสิทธิของผู้อื่น
- พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม
- จัดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
- กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ
- ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ power point ของผู้สอนสรุป เพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม
-.ให้นักศึกษาช่วยกันประเมินตามแบบประเมินการนำเสนอ
- อาจารย์ประเมินตามรูปแบบการนำเสนองานของนักศึกษา
- สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
- แบบฝึกหัด
- พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูลจาก Website
- พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อจาก
Internet
- ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจาก Website หรือสื่ออื่น ๆ เช่น CD, VCD, วีดีทัศน์, เทปเสียง และสารคดี
- การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point และ/หรือ Clip
- ศึกษาดูงานในพื้นที่ประสบผลสำเร็จ แล้วนำมาวิเคราะห์
- ประเมินผลจากรูปแบบการนำเสนอและการรายงานผลการศึกษา การสืบค้นข้อมูล
- สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหนังสั้นและคลิปวิดีโ
-
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
- เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” คณาจารย์แผนกสังคมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม.เศรษฐกิจพอเพียง: พื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, กรุงเทพฯ: เพชรรุ่งการพิมพ์, 2544.154 หน้า.
-สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง.แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้น สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.320หน้า.
-อุดมพร อมรธรรม.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว,กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2549.136 หน้า.
-ภานุ พรปรีดา.ชีวิตพอเพียง เสบียงตลอดชีพ,กรุงเทพฯ:มายิก สำนักพิมพ์.222 หน้า.
-สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.เศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สงคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน.กรุงเทพฯ: ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต, 2540.197 หน้า.
-จรัญ จันทลักขณา.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขมวลชนและการเกษตรยั่งยืน.กรุงเทพฯ:เสริมมิตร, 2549.137หน้า
-สุนทร กุลวัฒนาวรพงศ์.ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่.กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาส์น,2544.192หน้า
-กระทรวงศึกษาธิการ.ทฤษฏีใหม่ในหลวงชีวิตที่พอเพียง.กรุงเทพฯ: ร่วมด้วยช่วยกัน2542.277หน้า.
-ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ .สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ.กรุงเทพฯ: วีพริ้น(1991),2552.176หน้า.- เว็บไซด์โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง http://www.sufficiencyeconomy.org
- เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th
-เว็บไซด์ SOCIAL SCIENCE โดย ผศ.สุภวรรณ พันธุ์จันทร์ http://www.socialcience.igetweb.com
การประเมินผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษา
-นักศึกษาเป็นผู้ทำแบบประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการให้ข้อเสนอแนะของนักศึกษา โดยนักศึกษาประเมินผ่านทางระบบอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัย
-นักศึกษาเป็นผู้เสนอแนะกิจกรรมในการเรียนการสอน
- นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมต่างๆที่สอดแทรกในบทเรียน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
-สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียน การอภิปราย และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
-ประเมินจากผลการนำเสนอผลงานโครงการและนิทรรศการ
- ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
การปรับปรุงการสอนวิชานี้คือ
-ปรับเอกสาร-สื่อประกอบการสอน และกรณีศึกษาให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
-ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ตำรา และแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
- จัดประชุมหารือคณาจารย์ผู้สอน เพื่อร่วมกันวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
- นำผลการประเมินที่ได้จากนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
- ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการตรวจการบันทึกรายรับรายจ่าย บันทึกพอเพียง และการจัดทำโครงการ/นิทรรศการ
ผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่าพัฒนาก้าวหน้าอย่างไร โดยแจ้งผลคะแนนเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง
-วิชานี้ต้องปรับปรุงเนื้อหาทุก 2 ปี
-เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จด้านเศรษฐกิจพอเพียง มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และพานักศึกษาออกไปทัศนศึกษาประสบการจริงจากการนำปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน