ปฏิบัติการฮาร์ดแวร์

Hardware Laboratory

1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.มีความตระหนักถึงความสำคัญของปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทางด้านพื้นฐานการติดตั้งและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและเครือข่ายเบื้องต้น
ปฏิบัติการทดลองหรือออกแบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครือข่านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทั้งใช้สายและไร้สาย การใช้งานและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมเชลล์สคริปต์ การติดตั้งและคอมไพล์ ซอฟต์แวร์บนยูนิกส์
อาจารย์ผู้สอนกำหนดวัน เวลา ในการให้คำปรึกษา (Office Hour) และแจ้งให้นักศึกษาทราบ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง   นอกจากนั้น นักศึกษาสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล