การควบคุมคุณภาพ

Quality Control

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม สามารถดําเนินกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพได้ เรียนรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบควบคุมคุณภาพ ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และการรับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาการควบคุมคุณภาพ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษาทางด้านการควบคุมคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหางานและประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในวิชาชีพรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมายได้เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ศึกษาระบบควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม เช่น ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุมพาเรโต แผนภูมิเหตุและผล ฯลฯ ศึกษาการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ กําหนดแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การดําเนินกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือได้และการรับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้ 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมช่วงการเรียนการสอน 1.2.2 สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.2.3 เน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลารวมถึงการแต่งการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 1.2.4 มอบหมายงานเป็นกลุ่มนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายรวมถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามบทบาทที่ได้รับและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมายและการแบ่งงานกันทำ รวมถึงการร่วมกัน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 2.1.5 สามารถใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1 บรรยายหลักการ ทฤษฎี ตามคำอธิบายรายวิชา อภิปรายระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 2.2.2 ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานควบคุมคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 2.2.3 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม 2.2.4 สรุปเนื้อหาบทเรียน
2.3.1 ตรวจแบบฝึกหัด ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่มและการนำเสนอผลงาน 3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.3.2 วัดผลจากการทำรายงานกลุ่มและการนำเสนอผลงาน 3.3.3 ผลงานจาก E-Learning
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 4.2.2 การนำเสนอรายงานรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.3.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาและการนำเสนอผลงาน
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.2.1 นำเสนอผลงานในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.2.2 อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.2.3 อธิบายวิธีการใช้เครื่องคำนวณในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
5.3.1 ผลจากการประเมินการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.3.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรม ในการอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.1.1 พัฒนาทักษะในด้านการบริหารจัดการเวลา การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างถูกต้อง มีวินัยและประสิทธิภาพ 6.1.2 พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันอย่างดี
6.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม ให้นักศึกษาและกำหนดระยะเวลาในการส่งงาน 6.2.2 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกวิธีและการบำรุงรักษา
6.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ มีการกำหนดคะแนนการใช้เครื่องมือ 6.3.2 นักศึกษาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการนำเสนอและรายงานการทำกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คะแนนสอบของเนื้อหาบทที่ 1-3 สอบกลางภาค 9 35%
2 คะแนนสอบของเนื้อหาบทที่ 4-7 สอบปลายภาค 17 35%
3 การใช้เทคโนโลยีและการเรียนรู้เนื้อหา ผลการทดสอบจากการเก็บคะแนนจากE-Learning และความรับผิดชอบตามงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 ความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม 1. การค้นคว้าและนำเสนองาน 2. การมอบหมายงานเป็นทีมเรื่อง7 - ToolsและQCC 3. การส่งงานตามที่มอบหมาย 4. นำเสนอผลงาน 5 และ 13 10%
5 การมีส่วนร่วม ชั้นเรียนและการกล้าแสดงความคิดเห็น 1. การเข้าชั้นเรียน 2. การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนวิชาควบคุมคุณภาพ (Quality Control).
การนำเสนอเนื้อหาการสอนด้วย Power Point รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลออกมาในรูปกราฟจาก Excels
3.1เว็บไซต์ E-Learning ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาควบคุมคุณภาพ (Quality Control). http://elearning.rmutl.ac.th/main/course/view.php?id=1051 3.2 กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ.หลักการการควบคุมคุณภาพ.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2551. 3.3 กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. การควบคุมคุณภาพสำหรับงานวิศวกรรม. กรุงเทพ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 3.4 กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ.มาตรฐานระบบการตรวจสอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการ MIL-STD-105E. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2542. 3.5 พิชิต สุขเจริญพงษ์. การควบคุมคุณภาพ เชิงวิศวกรรม.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2541. 3.6 Amitava Mitra. Fundamentals of Quality Control and Improvement. Second Edition. Prentice-HallInc : New Jersey, 1998. 3.7 Dale H. Besterfield. Quality Control. Fifth Edition. Prentice Hall : New Jersey,1998. 3.8 Douglas C. Montgomery. Introduction to Statistical Quality Control. Fifth Edition.John Wiley & Sons : New York, 2005.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชารวมถึงข้อคำถามที่มีอยู่ในงานวิจัยในชั้นเรียน 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 2.3 การสังเกตการณ์จากการนำเสนองานและการทำงานเป็นทีม
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อที่ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 3.1 ด้วยการทำการวิจัยในชั้นเรียน 3.2 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.3 นำผลจากการทำวิจัยและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ด้วยการปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 สร้างทีมผู้สอนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ