ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล

Diesel Engine Practice

1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าที่ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล 2. เพื่อให้สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
 
เพื่อพัฒนารายวิชาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปค่อนข้างรวดเร็ว - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา - เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทั้งพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยครบทุกส่วน
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล การตรวจวัดชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียด การใช้เครื่องมือกลปรับปรุงสภาพชิ้นส่วน การปรับแต่งเครื่องยนต์ ระบบเพิ่มประจุไอดี การวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล
-    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)  -     อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
1. มิจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  4. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
 การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  2. สอดแทรกคุณธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ  3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  4. ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ
1. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม  2. ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  4. ความซื่อสัตว์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  2. สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  3. สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2. ใช้บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานมุ่งเน้นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติ  3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
1. การทดสอบย่อย  2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  3. รายงานที่นักศึกษาจัดทำ  4. งานที่ได้มอบหมาย  5. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน  6. แฟ้มสะสมผลงาน
1. มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ  แก้ไข
1. ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2. บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานโดยใช้บทบาทสมมติสถานกาณณ์จำลอง และกรณีศึกษา
1. บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง  2. การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทต่าง ๆ  3. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน  4. กรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  3. สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1 การกำหนดกิจกรรมกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น  2. ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์
1. พฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  2. พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
 
1. เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  2. สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  3. ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา  2. นำเสนอและอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม  3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงานต่าง ๆ
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร  2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน  4. จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
1. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1. สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน  2. สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ  3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานภายในและภายนอก  4. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
1. มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  2. มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน  3. มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 3 1 2 1 2 2 1
1 TEDME907 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
2 สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 8 17 40
3 ผลงานจากการลงมือปฏิบัติ ส่งการบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50
https://www.scribd.com/doc/62969919/งานเครื-องยนต-ดีเซล
www.siacec.ac.th/data60/saowalak/S/งานเครื่องยนต์ดีเซล.doc www.nbtc.ac.th/web56/t-nbtc/1.1/4/03.pdf
มหาวิทยาลัย และคณะฯ จัดให้นักศึกษามีโอกาสประเมินการสอนของอาจารย์ทุกท่านในทุกรายวิชาที่เปิดสอน
 
คณะฯ กำหนดให้มีการประเมินเพื่อรับรองผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยคณาจารย์ใน สาขาวิชาฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ ตามลำดับ
คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการสอน มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
มีการประชุมเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา จากคะแนนสอบหรืองานที่มอบหมายของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ และคณาจารย์ผู้สอน และมีการประชุมรับรองโดยคณะกรรมการคณะ
คณะฯ แจ้งผลการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อวางแผนปรับปรุงการเรียนการ สอนของตนในครั้งต่อไป