การพัฒนาทักษะการฟัง

Listening Skill Development

เพื่อพัฒนาทักษะการฟังในระดับที่สูงขึ้น โดยผู้เรียนสามารถเข้าใจผู้พูดที่มีความหลากหลายทางเชื่อชาติ รวมทั้งสามรถสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาที่ได้รับฟัง
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังในระดับที่สูงขึ้น โดยผู้เรียนสามารถเข้าใจผู้พูดที่มีความหลากหลายทางเชื่อชาติ รวมทั้งสามรถสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาที่ได้รับฟัง
พัฒนาทักษะการฟังในระดับที่สามารถแยกแยะผู้พูดที่มาจากเชื้อชาติที่แตกต่างกันได้และสามารถสรุปเนื้อความสำคัญจากการบรรยายทางวิชาการ ทางธุรกิจได้
4 ชั่วโมง
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่
1.1.1 ความมีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.2 ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
1.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของการแปลในเนื้อหาของบทเรียน
1.2.2 ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
1.2.3 กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
คะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน
 
 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจ ทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชา โดยทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องลักษณะของการฟัง
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
งานที่ผู้สอนมอบหมายให้ทำ 20 คะแนน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ ในระดับประโยค ย่อหน้า และข้อความ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการฟัง คิด วิเคราะห์ 
 
คะแนนจากการ Demo 10 คะแนน
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักนำความรู้ในศาสตร์ของตน มาช่วยเหลือสังคมโดยรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
จัดให้นักศึกษาได้ทำฝึกปฏิบัติการฟังและการจัดรายการทางวิทยุแล้วนำผลงานมาเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ
งานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 นักศึกษาเข้าใจถึงการเรียนและเนื้อหารายวิชา และการประเมินผล
2 นักศึกษาสามารถฟังข่าวเข้าใจได้ ใบงาน 3 5 %
3 นศ.ฟังข่าวได้ รายงานหน้าชั้นเรียน 4 5%
4 การนำเสนอ การนำเนอหน้าชั้นเรียน 6 5%
5 ฟังบรรยายพิเศษ
6 นศ.มีความสามารถในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ การพูดหน้าชั้นเรียน 8 10%
7 นศ.รู้จักคำ Similes และ Metaphor ในเพลง แบบฝึกหัด 11 5%
8 เรียนรู้เกี่ยวกับ communicative language ดูหนังแล้วค้นหา communicative language 12
9 นศ.ตีความ communicative language ในหนัง สามารถเล่าเรื่องย่อของภาพยนต์ 13 10%
หนังสือ Listening skill Development