เคมีอาหาร 1

Food Chemistry 1

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สามารถอธิบาย และจำแนกโครงสร้างองค์ประกอบของอาหารแต่ละชนิดได้
1.2 มีความเข้าใจในหลักการด้านงานวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร และมีทักษะการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหารได้
1.3 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงกลไกของปฏิกิริยาที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และชีวเคมีของแต่ละองค์ประกอบของอาหาร และการแปรรูปอาหารได้
1.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และชีวเคมีที่สำคัญจากขบวนการแปรรูปอาหารได้
จากภาคการศึกษา 1/2562 ที่ผ่านมาผู้สอนได้มีข้อเสนอแนะใน มคอ.5 1/2562 เกี่ยวกับการปรับปรุงการสอนสำหรับนักศึกษาที่น้อย จึงทำให้นักศึกษาไม่กล้าแสดงออก ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษามีดังนี้
1) เน้นรูปแบบการสอนที่เหมาะกับนักศึกษาจำนวนน้อย ในลักษณะเป็นการเสวนา โดยอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย การถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาภายในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการใช้ภาษา การใช้ความคิดของผู้เรียน 2) อาจารย์จะร่วมทำบทปฏิบัติการกับนักศึกษาเพื่อเน้นทักษะการปฏิบัติให้เป็นไปตามปรัชญาของคณะฯ และได้ทำหนังสือขอความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมในการสาธิตบทปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีอาหารให้ผู้เรียนเห็นสภาพการทำงานจริงกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยในระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของวิชาเคมีอาหาร 3) นอกจากนี้ได้จัดให้มีการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเขียน การอ่าน และทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
ศึกษาโครงสร้างและหลักการวิเคราะห์ทางเคมีของน้ำ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ รงควัตถุ กลิ่นรสอาหาร ระบบอิมัลชันและคอลลอยด์ตลอดจนกลไกของปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมีขององค์ประกอบของอาหารและการแปรรูป
Study of structures of food constituents: water, protein, carbohydrate, fat and oil, mineral and vitamin, pigment and flavor; principal of food analysis; food emulsion system; the chemical mechanisms that affect chemical and biochemical change of food and food products.
จัดให้นิสิตพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
3.1 วันพุธ พฤหัส เวลา 16.30 - 17.30 น. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โทร.055-298438 ต่อ 2210
3.2 e-mail; wannapa.noo15@gmail.com เวลา 19.00 – 20.00 น. วันจันทร์ถึงพฤหัส
1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต
1. อาจารย์ยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านการใช้เคมีอาหารตามมาตรฐาน และให้นักศึกษาหาข้อมูล นำเสนอโดยการพูดคุย โดยฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน ปลูกฝังจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในอาหาร
2. ระหว่างการสอน และการนำเสนออาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกการประพฤติตัวที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์
1. ประเมินโดยการสังเกตจากการแสดงออกของนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน และ ทัศนคติที่พูดคุยกันและพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน การทำข้อสอบ การทำงานและสอบถามจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาระหว่างเรียน โดยใช้ความรู้ด้านหลักการของเคมีอาหาร จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระหว่างการสอน
3.ด้านหลักการปฏิบัติได้ให้คู่มือปฏิบัติการกับนักศึกษาต้นภาคการศึกษาให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับบทปฏิบัติการล่วงหน้าก่อนทำปฏิบัติการ และให้นักศึกษานำเสนอวิธีปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในคาบปฏิบัติการ จากนั้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทุกคน และจัดทำรายงานการปฏิบัติการส่งหลังคาบปฏิบัติการ โดยนักศึกษาฝึกการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการทดลองอาจารย์ผู้สอนทำการตรวจและมีการอธิบายเพิ้มเติมเป็นรายบุคคลเมื่อนักศึกษามีปัญหา
1. ประเมินจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินงานคะแนนสอบ
3.4 มีทักษะในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาวิชา
 
1. สอนโดยให้นักศึกษาฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเคมีอาหาร โดยให้นักศึกษาต้องปฏิบัติจริงทุกคน
1. ประเมินจากการสังเกตความถูกต้องระหว่างการปฏิบัติของนักศึกษา
2. ประเมินจากการทดสอบภาคปฏิบัติหรือการนำเสนอผลงานภาคปฏิบัติ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง
1. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำมีทั้งงานเดี่ยว และเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนดเวลาการส่งงาน
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงอกของนักศึกษาในการเตรียมงาน ระหว่างการทำงาน
และการนำเสนองาน
2. ความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการส่งงาน และการเข้าเรียน
5.1 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1. มีการสอนสถิติพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนวณในส่วนของผลการทดลอง เช่น ค่า Mean, ค่า SD และการคำนวณเพื่อสร้างกราฟมาตรฐานใน Excel พร้อมทั้งการแปลความหมายและการคำนวณกลับเพื่อให้ได้ปริมาณสารที่ต้องการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
2. ให้นักศึกษาฝึกคำนวณจากผลการทดลองของนักศึกษาที่ได้จากคาบปฏิบัติการแต่ละคน และวิเคราะห์แปลความหมายของผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งวิจารณ์ผล
1. ประเมินจากความถูกต้องของการทำการทดลอง การคำนวณ การแปลผลของนักศึกษา
2. ประเมินจากความสามารถแก้ปัญหาของนักศึกษา
6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดสรรเวลาการสอนทั้งภาคบรรยาย และปฏิบัติให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษของการไม่ตรงต่อเวลาให้ชัดเจน
2. แบ่งกลุ่มในภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเคมีอาหาร
1. ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลาของนักศึกษา
2. ประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติได้ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ของนักศึกษา
3. ประเมินจากการสังเกตการเอาใจใส่ในการใช้เครื่องมือและดูแลการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2 ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3
1 BSCFT008 เคมีอาหาร 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 6. ด้านทักษะพิสัย(Psychomotor Skill) 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการรวมถึงความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ