อุณหพลศาสตร์

Thermodynamics

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ และกฎของอุณหพลศาสตร์
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซอุดมคติ งาน พลังงาน และความร้อน
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปิดและระบบเปิดที่มีการไหลคงที่ และสภาวะคงที่  
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวน และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการถ่ายเทความร้อน และการเปลี่ยนรูปพลังงาน
1.6 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์ความร้อน ปั๊มความร้อน และเครื่องทำความเย็น
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อศูนย์ กฎข้อหนึ่ง และกฎข้อสองของอุณหพลศาสตร์ ก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน พลังงานระบบปิดและระบบเปิดที่มีการไหลคงที่และสภาวะคงที่  กระบวนการต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โน เอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน เครื่องยนต์ความร้อน เครื่องทำความเย็น ปั๊มความร้อน
จำนวน 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ที่ไม่ตรงกับตารางสอนของอาจารย์ หรือตามที่นักศึกษาสะดวกร้องขอ
1.1แสดงออกซึ่งจิตรสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2แสดงออกซึ่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
-ประเมินจาการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
-การส่งงานตามกำหนดที่ได้รับมอบหมาย
-การร่วมกิจกรรม
-การกระทำทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงาน
-ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะ อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2.2สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพเฉพาะ รวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
- ประเมินผลตลอดภาคเรียน
-ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
-ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
3.1มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน ในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
- ประเมินจากผลการอภิปรายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4.1แสดงออกถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
-ประเมินจากผลการนำเสนอผลงาน
-ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
-ประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน
5.1สามารถใช้ดุลยพินิจในการสืบค้น  วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาสม
- ประเมินจากการวิเคราะห์และแปลความหมายจากผลการสืบค้นข้อมูล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 TEDME934 อุณหพลศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล