จิตวิทยาทั่วไป

General Psychology

        1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา และขอบข่ายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา ตลอดจนถึงประโยชน์ของวิชาจิตวิทยา
         2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้สามารถเข้าใจตนเอง และบุคคลอื่นๆ
         3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ส่งเสริมสุขภาพจิต การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางจิตวิทยาที่มีความทันสมัยและถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  และนำความความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป
ศึกษาเกี่ยวกับนิยามความเป็นมา ขอบเขตของวิชาจิตวิทยา วิธีการในการศึกษาและสาขาต่างๆ ของจิตวิทยา แนวคิดของจิตวิทยากลุ่มต่างๆ รากฐานการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม การทำงานของระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ พัฒนาการในวัยต่างๆ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะ นิสัย การรับรู้ และการเรียนรู้ ความรู้สึก และอารมณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล สุขภาพจิต และการปรับตัว ตลอดจนมนุษยสัมพันธ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ และนำจิตวิทยาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชาให้นักศึกษาติดต่อโดยตรง ติดต่อผ่านทาง e-mail  เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำ              ทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และสื่อสาร-นัดหมายงานต่าง ๆ  โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์               (เฉพาะรายที่ต้องการ)
            พัฒนาผู้เรียนเกิดการพัฒนาในด้านความคิดและการแสดงออก หรือ บุคลิกภาพ (Personality) ที่ดี ที่เหมาะสม และเกิดการยอมรับในสังคมอีกด้วยเช่น  ความเพียรความพยายามประกอบความดี ละอายต่อการปฏิบัติชั่ว  ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา  ความยุติธรรม  มีสติปัญญา รู้สึกตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท  ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ความสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคงในอนาคตและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนดังนี้  

มีวินัย  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1  ทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
              1.2.2  ศึกษาเอกสารหน่วยเรียนตามแผนการสอน
              1.2.3  ฟังบรรยายจากผู้สอน
              1.2.4  ซักถามแนวคิดและถามข้อสงสัย
              1.2.5  การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
             1.2.6  งานกลุ่ม รายงานเรื่องพัฒนาการของมนุษย์
             1.2.7  งานเดี่ยว  ศึกษาบทความและงานวิจัยทางสาขาจิตวิทยาที่นักศึกษาสนใจคนละ  1  เรื่อง
                    พร้อมนำเสนอ

ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียนบรรยายพร้อมซักถามแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหารายตามแผนการสอน

1.2.9  ใช้สื่อการสอน เช่น power-point, clip, วีดิทัศน์, สารคดีทางวิทยุ, สารคดีทางโทรทัศน์, นิทาน, โฆษณา  และอื่น ๆ
1.3.1   การเข้าชั้นเรียน
1.3.2   ส่งงานตามที่กำหนด
1.3.3   มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
1.3.4   ประเมินผลจากการวิเคราะห์หมู่บ้านพอเพียง  ชุมชนพอเพียง    
1.3.5   ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยโปรแกรมPower point วีดิทัศน์ และอื่น ๆ
1.3.7   ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงานและต้องมีเอกสาร อ้างอิงอย่างน้อย 5 เล่ม
               2.1.1. มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา และขอบข่ายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา ตลอดจนถึงประโยชน์ของวิชาจิตวิทยา
               2.1.2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้สามารถเข้าใจตนเอง และบุคคลอื่นๆ
               2.1.3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ส่งเสริมสุขภาพจิต การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
             การบรรยาย  การมอบหมายงานทำงานกลุ่มและเดี่ยว การนำเสนอหน้าชั้น การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ การมอบหมายงานคือให้ศึกษาบทความและงานวิจัยทางสาขาจิตวิทยาที่นักศึกษาสนใจคนละ1  เรื่องพร้อมนำเสนอ  โดยเน้นการสอนแบบเน้นนักศึกษาซึ่งเป็นการสอนที่เน้นเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student Center) และการเรียนโดยการแก้ปัญหา (Problem base Learning)
2.3.1   กิจกรรมชั้นเรียน
2.3.2   รูปเล่มรายงาน
2.3.3   การนำเสนองานในชั้นเรียน
2.3.4   การนำเสนอผลงานของนักศึกษา
3.1.1   มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2   มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
จิตวิทยาเป็นศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาเรื่องราว  พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้มนุษย์ได้ค้นพบและรู้จักตนเองอย่างแท้จริง  เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดการกับความคับข้องใจต่างๆ  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมตลอดจนนำความรู้จากการเข้าใจตนเองไปพัฒนาตนเอง  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง  ผู้อื่นและสังคม  อันเป็นการแสดงออกซึ่งการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเต็มศักยภาพก่อนที่เราจะจากโลกใบนี้ไป
3.2.1   การบรรยายประกอบสื่อการสอน และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3.2.2   ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานและนำเสนอผลงานโดยส่งรูปเล่มรายงานก่อน
                       รายงาน 1 สัปดาห์ และนำเสนอรายงานในรูป Power point
3.2.3   ให้นักศึกษาดู Clip , วีดีทัศน์ , สารคดีทางวิทยุ , สารคดีทางโทรทัศน์ , โฆษณา , นิทาน                      แล้วร่วมวิพากษ์วิเคราะห์ในชั้นเรียน
3.2.4   เกมส์ / กิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
3.3.1   การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
3.3.2   รูปเล่มรายงาน ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน เนื้อหาครบถ้วน 
3.3.3   สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1.1   มีน้ำใจต่อผู้อื่นในสังคม  ไม่เห็นแก่ตัว
4.1.2   มีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ
4.1.3   แลกเปลี่ยน  รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ต่อเพื่อนร่วมงาน
4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
- พัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
- พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
- พัฒนาทักษะคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพ  ระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม
4.2.1   จัดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
4.2.2   กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ
4.2.3   ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ power point ของผู้สอนสรุป
           เพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม 
4.2.4   กรณีศึกษา
           - สื่อจาก Clip , วีดีทัศน์, สารคดีทางวิทยุ , สารคดีทางโทรทัศน์ , โฆษณา  และนิทาน
4.3.1  ให้นักศึกษาช่วยกันประเมินตามแบบประเมินการนำเสนอ
4.3.2  ครูประเมินตามแบบการนำเสนอ
4.3.3  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
4.3.4  การคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา Clip , วีดีทัศน์, สารคดีทางวิทยุ , สารคดีทางโทรทัศน์ ,
         โฆษณา  และนิทาน
5.1.1   พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูล 
5.1.2   พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อ
           จาก Internet  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนด้านการเพิ่มพูนความรู้
5.2.1   ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจาก Website หรือสื่ออื่น ๆ เช่น CD, VCD,                          วีดีทัศน์  และเทปเสียง
5.2.2   การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point และ/หรือ Clip
5.3.1   ดูจากการทำ Power point นำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธฺระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 13062001 จิตวิทยาทั่วไป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.3 2.1,2.3 การทดสอบย่อยครั้งที่ 1 7 5%
2 3.1,3.3 4.1,4.3 การทดสอบย่อยครั้งที่ 2 16 5%
3 1.1 - 2.3 สอบกลางภาค 8 20%
4 3.1 - 5.3 สอบปลายภาค 17 30%
5 2.3 , 4.1 วิเคราะห์กรณีศึกษา/ค้นคว้า/การนำเสนอแบ่งกลุ่มอภิปราย โดยใช้ Power point ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 3.3 การจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
7 1.1 - 5.3 3.3 การเข้าชั้นเรียน, จิตพิสัย การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก   นงลักษณ์  ไหว้พรหม  จิตวิทยาทั่วไป  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ออนไลน์  จาก http://203.158.184.2/elearning/Psychology/unit000.htm     
           
 กันยา สุวรรณแสง  จิตวิทยาทั่วไป กรุงเทพฯ : รวมสาสน์  พิมพ์ครั้งที่ 5, 2544. จิราภา  เต็งไตรรัตน์ และคณะ  จิตวิทยาทั่วไป  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 , 2543. ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์ และคณะ จิตวิทยาทั่วไป  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539. ทิพยวรรณ  กิตติพร จิตวิทยาทั่วไป  พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543. นพมาศ ธีรเวคิน  จิตวิทยาสังคมกับชีวิต  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่3, 2542. นพมาศ ธีรเวคิน  ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540. ประมวล ดิคคินสัน  จิตวัฒนา:จิตวิทยาเบื้องต้น กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช พิมพ์ครั้งที่ 2 , 2524.
 
พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์ และคณะ  จิตวิทยาทั่วไป  เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก 2527. ไพบูลย์ เทวรักษ์  จิตวิทยา กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส ดี เพรส 2537. สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม  สุขภาพจิต  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา 2521.              สุชา จันทร์เอม  จิตวิทยาทั่วไป กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชจำกัด 2542
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี้

การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน นักศึกษาเป็นผู้ทำแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา นักศึกษาเป็นผู้เสนอแนะกิจกรรมในการเรียนการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
2.1   สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียนในการอภิปรายรายกลุ่มใหญ่
2.2   สังเกตจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3   ประเมินจากผลการนำเสนอ
2.4   ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
หลังจากการประเมินผลในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนวิชานี้ คือ
3.1   แก้ไขเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ทันสมัย
3.2   ให้นักศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
3.3   ทำวิจัยในและนอกชั้นเรียน
3.4   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนน
ของนักศึกษาแต่ละคน และแจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนภายหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้
4.1   การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1   วิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องปรับปรุงเนื้อหาทุก 3 ปี
5.2   เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้
5.3   จัดดำเนินโครงการในชั้นเรียนที่มีความหลากหลาย และต่อเนื่อง
5.4   จัดทัศนศึกษานอกพื้นที่  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้ประสบการณ์จริง
5.5   ให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาชุมชนและสังคม