ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4

Practical Skills in Animal Science 4

1.1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการจัดการฟาร์มสัตว์
1.2 สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในจรรยาของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม
1.4 มีทัศนคติและเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพการเกษตร
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  ซึ่งก้าวหน้ากว่าการเรียนการสอนตามหลักสูตรเก่า  ดังนั้นนักศึกษาต้องฝึกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัตวศาสตร์ที่สนใจ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการออกฝึกภาคสนามต่อไป
ฝึกงานสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในฟาร์ม บนพื้นฐานของการใช้ข้มูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการจัดการฟาร์ม การเตรียมความพร้อมการฝึกงานภายนอกหรือสหกิจศึกษา
Practice on special skill in animal science for farm problem analysis and solution seeking base on proper farm information for preparing to internship and co-operative education
5 ชั่วโมง
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณ
 
-การสอนฝึกปฏิบัติการ
-การบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ
2.2 มีความรอบรู้
1.การสอนฝึกปฏิบัติการ
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
1.การสอนฝึกปฏิบัติการ
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้
1.การสอนฝึกปฏิบัติการ
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
 
 
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3.การตรวจสอบบันทึกและการสอบถาม
4.แฟ้มสะสมงาน
5.โครงการกลุ่ม
6.การสังเกต
7.การสัมภาษณ์
8.การนำเสนองาน
4.1ภาวะผู้นำ
4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
1.การสอนฝึกปฏิบัติการ
2.โครงการกลุ่ม
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3.การสัมภาษณ์เพื่อนในกลุ่ม
4.โครงการกลุ่ม
5.การสัมภาษณ์
6.การนำเสนองาน
5.1 มีทักษะการสื่อสาร
5.2 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.การสอนฝึกปฏิบัติการ
2.โครงการกลุ่ม
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.ตรวจแฟ้มสะสมงาน
3.โครงการกลุ่ม
4.การสังเกต
5.การสัมภาษณ์
6.การนำเสนองาน
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณ 2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ 2.2 มีความรอบรู้ 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ 4.1ภาวะผู้นำ 4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 5.1 มีทักษะการสื่อสาร 5.2 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2, 3.1,3.3 4.1,4.2 1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การสังเกต 3.การสัมภาษณ์ 4.การเขียนบันทึก 5.โครงการกลุ่ม 6.การประเมินโดยเพื่อน 7.การนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา 90%
2 4.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ มทร.ล้านนาพิษณุโลก โดย 1.การสังเกต 2.การสัมภาษณ์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ
เวปไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- การสนทนากลุ่ม, เดี่ยว ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
- คำตอบและข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากการถามตอบปากเปล่า
- สัมมนาจัดการเรียนการสอน
- สุ่มวิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรมโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน