การพับกระดาษ

Origami

 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาครบทุกเนื้อหาแล้ว นักศึกษาสามารถ

รู้หลักการพับกระดาษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับงานสาขาต่างๆ สัญลักษณ์สากลของการพับกระดาษ

การเลือกใช้ประโยชน์ของชนิดและลักษณะของกระดาษที่เหมาะสม
เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งานพับกระดาษ  โดยมุ่งสนองนโยบายการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ ที่มา และความหมายของการพับกระดาษ Origami สัญลักษณ์สากลของการพับกระดาษ ประโยชน์ของการพับกระดาษชนิดและลักษณะของกระดาษที่เหมาะสม การพับกระดาษในรูปแบบต่างๆ การประยุกต์การพับกระดาษในงานสาขาต่างๆ
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจรรยาบรรณของนักออกแบบ ปลูกฝังงานพื้นฐานเพื่อฝึกความมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา

ให้นักศึกษาทำงานรายเดี่ยว หรือฝึกความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น   
1.3.1   ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียนและการแต่งกาย
1.3.2   ประเมินจากการพฤติกรรมการปฏิบัติการและการสอบ
1.3.3   ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงาน หน้าที่ที่ได้รับ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการนำไปใช้
2.2.2  เน้นให้นำความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ดั้งเดิม และทันสมัย เทคโนโลยีมาเชื่อมโยง
2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1  ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี
2.3.2  การปฏิบัติประเมินจากการทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ค้าปลีก และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ


3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
 
 3.2.1  ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยประยุกต์จากองค์ความรู้ในรายวิชา
3.2.2  จัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง
3.3.1   ตรวจสอบกระบวนการคิดของนักศึกษาจากแนวความคิด และผลการปฏิบัติงาน
4.1.1   มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม


4.1.4.  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1   จัดกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม
4.2.2   สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร


4.2.3  สอดแทรกกรณีศึกษา ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
4.3.1  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษารายบุคคล หรือขณะร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2  ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย


4.3.3  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการประสานงาน หรือความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม


5.1.3   สามารถใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   จัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยทักษะคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร
5.2.2   จัดการเรียนการสอนที่สืบค้นข้อมูล และเทคโนโลยีในการนำเสนองาน


5.2.3   จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน การนำเสนอผลงาน
5.3.1   ตรวจสอบกระบวนการคิดจากการปฏิบัติการ


5.3.2   ตรวจสอบข้อมูลที่สืบค้น และการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง


5.3.3  ทักษะการฟัง และการพูด จากการทำงานรายเดี่ยว หรือกลุ่มในการปฏิบัติการ ทักษะการเขียน การอ่านจากการเขียนรายงานภาคเอกสาร และผลการปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 44000003 การพับกระดาษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านความรู้ - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 4,9,12,17 30%
2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน/ การส่งงานตามที่มอบหมาย 1-17 15%
3 ด้านทักษะทางปัญญา กิจกรรมกลุ่ม และการแก้ไขปัญญาจากกรณีศึกษา 1-17 15%
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน การเข้าศึกษาดูงาน/กิจกรรมกลุ่ม (การรายงานผลจากใบงาน การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม) 1-17 15%
5 ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอ/กิจกรรมกลุ่ม/การนำเสนอและตัวอย่างการนำเสนอ) 1-17 25%
    โอริงามิ ศิลปะการพับกระดาษ ผู้เขียน สายใจ เจริญรื่น
    Origami World’s Best ผู้เขียน Nick Robinson
    Origami Jewelry ผู้เขียน Ayako Brodek
-
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการสืบค้นรายวิชา เช่น
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/dev01/01/origami/med.html