สัมมนาพืชศาสตร์

Plant Science Seminar

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาและองค์ประกอบของการสัมมนา
1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมมนา การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูล การจัดทำรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เพื่อประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมมนาและองค์ประกอบของการสัมมนา นำเสนองานอภิปรายปัญหาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ
3.1 อาจารย์จัดทำแผนการเรียน-การสอน เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ แจ้งเป็นข้อตกลงในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
3.3 วันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องสำนักงานสาขาพืชศาสตร์
3.4 e-mail : k_rujiphot@gmail.com ทุกวัน
     1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม
˜ 1.2 มีจรรยาบรรณ
1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปรายประกอบ power point
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
1. การสังเกต
2. การตรงต่อเวลา
3. งานมอบหมาย (Power Point และเอกสารบทความทางวิชาการ)
     2.1 มีความรู้ในสาขาวชาชีพ
š 2.2 มีความรอบรู้
1. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
1. การสังเกต
2. งานมอบหมาย (Power Point และเอกสารบทความทางวิชาการ)
š 3.1 สามารถคิด วิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ
˜ 3.2 มีสามารถคิด ริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
     3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้
1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
1. การสังเกตและการถาม-ตอบ
2. งานมอบหมาย (Power Point และเอกสารบทความทางวิชาการ)
3. การนำเสนอผลงานการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ประกอบ Power point
     4.1 มีภาวะผู้นำ
˜ 4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
1. การสังเกตและการถาม-ตอบ
2. งานมอบหมาย (Power Point และเอกสารบทความทางวิชาการ)
3. การนำเสนอผลงานการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ประกอบ Power point
˜ 5.1 มีทักษะการสื่อสาร
˜ 5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
1. การสอนแบบบรรยายประกอบ power point
2. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
3. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
1. การสังเกตและการถาม-ตอบ
2. งานมอบหมาย (Power Point และเอกสารบทความทางวิชาการ)
3. การนำเสนอผลงานการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ประกอบ Power point
6.1 ทักษะทางวิชาชีพ
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 21019498 สัมมนาพืชศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุรธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1. การสังเกต การบันทึกการเข้าชั้นเรียน 2. การตรงต่อเวลา มีวินัย ความพร้อมเพรียง การเข้าร่วมกิจกรรม 3. ความรับผิดชอบต่องานมอบหมาย พฤติกรรมการแดงออกในชั้นเรียน 4. ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 1-16 5%
2 2.1 มีความรรู้และความเข้าใจทั้งทฤษฎีและปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู่ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1. การสังเกตและการถาม-ตอบ 2. งานมอบหมาย 3. การนำเสนอในชั้นเรียน 1-16 30%
3 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการปะยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.2 มีทัดชกษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 1. การสังเกตและการถาม-ตอบ 2. งานมอบหมาย 3. การนำเสนอในชั้นเรียน 7-16 30%
4 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1. การสังเกตพฤติกรรม การแสเดงออก การสอบถาม 2. การร่วมกิจกรรม 3. งานมอบหมาย 7-16 5%
5 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เกมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 1. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางพืชศาสตร์ 2. นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าและเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องในแบบเอกสาร power point และ/หรือ poster 16 30%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร. มปป. คู่มือปัญหาพิเศษ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน. 46 น.
กรมวิชาการเกษตร ; https://www.doa.go.th/
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ;  https://www.hrdi.or.th/
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) https://www.nrct.go.th/
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) https://www.nstda.or.th/
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ประเมินโดยสาขาวิชา/หลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอนโดยอาจารย์ในสาขาวิชา/หลักสูตร
สาขาวิชา/หลักสูตร กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
สาขาวิชา/หลักสูตร มีคณะกรรมการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชา/หลักสูตร มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร การรายงานรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอสาขาวิชา / คณะ เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป