วาดเส้น

Drawing

              เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องการเขียนภาพจากหุ่นปลาสเตอร์ ตลอดจนการเขียนภาพ สิ่งของ สัตว์และคนด้วยดินสอหรือถ่านชาร์โคล โดยเน้นความถูกต้องตามความจริงในรูปทรง สัดส่วน แสงเงาระยะใกล้ไกลและมีการแสดงออกทางเทคนิคอันเหมาะสม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของรู้ความหมาย ความเป็นมา และรูปแบบของงานวาดเส้นประเภทต่างๆ

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ทฤษฎีทางศิลปะที่นำมาใช้ในงานวาดเส้น และมีทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงานวาดเส้น เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ วิธีการวาดเส้นในรูปแบบเหมือนจริงในองค์ประกอบของรูปร่างรูปทรง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ในเนื้อหา หุ่นนิ่งของสิ่งของ สัดส่วนลีลาท่าทางของสัตว์ คน สามารถเลือกใช้เทคนิคในการเขียนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวาดเส้นในรูปแบบที่เหมือนจริงในองค์ประกอบของรูปร่างรูปทรง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ในเนื้อหา หุ่นนิ่งของสิ่งของ สัดส่วนลีลาท่าทางของสัตว์ และคน โดยใช้เทคนิคในการเขียนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษามีเจตนคติทีดีและเห็นความสำคัญของงานวาดเส้นที่เป็นพื้นฐานในงานทัศนศิลป์
ศึกษาหลักและวิธีการในการนำเสนองานทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์  ตลอดจนหลักและวิธีการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูล  รวมทั้งรูปแบบของการสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงาน มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1     ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด
1.2.2     บรรยายพร้อมสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบ   
1.2.3    บรรยายพร้อมการศึกษาดูงานนอกสถานที่
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยแบบประเมินงานปฏิบัติ
1.3.3   ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของการเขียนภาพจากหุ่นปลาสเตอร์ ตลอดจนการเขียนภาพ สิ่งของ สัตว์และคนด้วยดินสอหรือถ่านชาร์โคล โดยเน้นความถูกต้องตามความจริงในรูปทรง สัดส่วน แสงเงาระยะใกล้ไกลและมีการแสดงออกทางเทคนิคอันเหมาะสม
  2.2.1  บรรยายพร้อมสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบ
  2.2.2   บรรยายพร้อมการศึกษาดูงานนอกสถานที่
  2.2.3   มอบหมายงานปฏิบัติเรื่องการเขียนภาพต่างๆเพื่อให้เกิดทักษะในการวาดเขียน
  2.2.4   มอบหมายงานปฏิบัติการเขียนภาพเพื่อให้เกิดทักษะในการวาดเขียน
 
2.3.1   ประเมินจากผลงานปฏิบัติการสร้างสื่อการนำเสนอที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2   ประเมินจากผลงานปฏิบัติการพูดนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.3   ประเมินจากผลงานปฏิบัติการการายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
2.3.4   สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ความเข้าใจและเจตคติ
3.1.1   มีการพัฒนาด้านความรู้และความเข้าใจและเจตคติ
3.1.2   สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎี ไปสู่ความเข้าใจ เพื่อการสร้างสรรค์งานให้เกิดความงามทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวาดเขียน
 
    3.2.1   บรรยายพร้อมตั้งคำถามเพื่อสอบถามความคิดเห็น
    3.2.2   มอบหมายงานที่ส่งเสริมความจำ ความรู้ และความเข้าใจ จากการบรรยายและการศึกษาดูงานนอกสถานที่
    3.2.3   สังเกตพฤติกรรมจากการศึกษาดูงาน
    3.2.4   สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติการพูดหน้าชั้นเรียน
    3.2.5   สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานร่วมกลุ่มในชั้นเรียน
3.3.1    สอบเก็บคะแนนด้วยแบบประเมินการพูด
3.3.2    สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ข้อสอบแบบเติมคำและข้อสอบแบบอธิบาย
3.3.3   งานที่ได้รับมอบหมาย 
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
4.1.2   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.3   มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา       
4.2.1   ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.2.2   ให้ความสำคัญในการแบ่งเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรมอย่างเหมาะสม
4.3.1   การเข้าห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 16 สัปดาห์  และพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4.3.2  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง  ประเมินสถานที่ดูงาน และกิจกรรมกลุ่ม
4.3.3  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
 
5.1.1   สามารถสรุปประเด็นจากการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้ถูกต้อง
5.1.2   สามารถเลือกรูปแบบของสื่อการสอน ที่เหมาะสมกับเนื้อหา  ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3   มีทักษะในการการเขียนภาพจากหุ่นปลาสเตอร์ ตลอดจนการเขียนภาพ สิ่งของ สัตว์และคนด้วยดินสอหรือถ่านชาร์โคล โดยเน้นความถูกต้องตามความจริงในรูปทรง สัดส่วน แสงเงาระยะใกล้ไกลและมีการแสดงออกทางเทคนิคอันเหมาะสม
5.2.1   สอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน เช่นตัวอย่างงาน แบบจำลอง สื่อการสอนรสอนโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint 
5.2.2   สอนแบบบรรยายประกอบการศึกษานอกสถานที่ 
5.2.3   มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษาส่งงานที่มอบหมาย
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบการวาดเขียน
5.3.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  30 %    
5.3.2   ประเมินผลการทำงานปฏิบัติด้วยคะแนน 60 %
5.3.3   ประเมินผลจิตพิสัย 10 %
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 8, 17 15% 15%
2 2.1 - 2.3 4.1 – 4.3 4.1 - 4.3 - วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ - การทำงานและผลงาน - การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1.1 – 1.3 - 3.1 - การเข้าชั้นเรียน - การมีส่วนร่วม - อภิปราย - เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. สุชาติ เถาทอง.วาดเส้น.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2536
2. นงนารถ เมินทุกข์.วาดเขียน.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2534
3. อัศนีย์ ชูอรุณ.ศิลปะวิชาการ.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2540
4. โกสุม สายใจ.Drawing.กรุงเทพฯ:สนักพิมพ์ดอเดียนสโตร์.2530
5. ศุภพงศ์ ยืนยง . หลักการวาดภาพ.กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.2547
6. อัศนีย์ เชยอรุณ.การวาดรูปอย่างง่ายๆ.กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เอ้าส์.2542.
7. Leno Barcsay,Anatomy For Artist Octopus Book .London 152 Pages
สวนสัตว์เชียงใหม่
หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เอกสารประกอบการสอน
ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องบน Internet
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านfacebook  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา

 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือศิลปะและการวาดเส้น