การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ

Industrial Cost Analysis and Budgeting

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหน้าที่และปัญหาทางด้านธุรกิจการผลิต การขาย การตลาด การเงิน การบุคคล รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงิน และเทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงาน รูปแบบการจัดทำรายงานทางการเงิน เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ การจัดทำงบประมาณ
ศึกษาลักษณะ กระบวนการหน้าที่และปัญหาทางด้านธุรกิจในการผลิต การขาย การตลาด การเงิน การบุคคล และรูปแบบขององค์การที่เป็นอยู่ แนะนำรายงานทางการเงิน เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ การจัดทำงบประมาณ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2.  แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
3.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
4.  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
การให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม อภิปรายกลุ่ม
1.   ประเมินผลจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2.  ประเมินผลจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.  เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
2.  สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ได้
3.  เข้าใจ  และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  เช่น  หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เป็นต้น และสามารถนำมาประยุกต์หรือเป็นพื้นฐานของโลจิสติกส์
ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
ประเมินจากผลงานและการอภิปรายเสวนา
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
2. สามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้โดยนำหลักการต่างๆมาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
3.  มีความใฝ่หาความรู้
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำการคิดวิเคราะห์ ประมวลผลการเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมายและนำมาเสนอ อภิปรายหน้าชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อนได้ทำการซักถาม
ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษาทำการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
1.  สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3.  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5.  มีภาวะผู้นำ
ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
ประเมินจากผลงานและการอภิปรายเสวนา
1. มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
3.   มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนนำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
4.  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
1. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีความประณีต
2.   สนับสนุนการทำโครงการ
1. สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2.   พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพิจารณาจากผลการสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นเล่มสรุปงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6,1.7, 2.1,2.4 – 2.6,3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 และ 18 กลางภาค 30% ปลายภาค 30%
2 1.1,1.6,1.7,2.1,2.4 – 2.6,3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษ 10%
วารสาร Logistics Thailand
หนังสือการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
หนังสือ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประมาณ.จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
หนังสือ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในองค์การ.ผศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร  
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ