ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ

Introduction to Financial Market and International Business

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือทางการเงินชนิดต่างๆ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดและความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินการ รวมทั้ง สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ การดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศและจริยธรรมในระดับสากล
3. เพื่อให้นักศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้า เครื่องมือทางการเงิน
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถนักศึกษา ในการใช้เครื่องมือทางการเงินในการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดเงิน และตลาดทุนได้
2.2 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้
2.3 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการ เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน บทบาท หน้าที่และความสำคัของตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ แนวคิดและความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบในการดำเนิน ธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ระหว่างประเทศและจริยธรรมในระดับสากล
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจ มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
1. สอดแทรกหัวข้อความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคมในชั้นเรียน
2. แจ้งระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนักศึกษาและกำหนดกติการวมกันเกี่ยวกับการเรียน การ เข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้นักศึกษา ปฏิบัติ
3. สอดแทรกหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม และ ความสำคัญจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประเมินจากการติดตามการปฏิบัติตามกติกาการเรียน สัปดาห์ละครั้ง ตลอดภาคการศึกษา
2. ประเมินจากการกระทำทุจริตในการสอบ
3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
1. มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และความรู้เกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน บทบาท หน้าที่และความสำคัญของตลาดเงินและตลาดทุนเครื่องมือทางการเงินชนิดต่างๆ แนวคิดและความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศรูปแบบในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินการรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศและจริยธรรมในระดับ สากล
2. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน และธุรกิจระหว่างประเทศ โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
1. ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาวิชา เช่นการบรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต และ การถาม-ตอบในชั้นเรียน
2. จัดทำ workshop เครื่องมือทางการเงิน รูปแบบธุรกิจระหว่างประเทศ และจริยธรรมในระดับสากล
ประเมินผลจาก งานที่ได้รับมอบหมาย การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
1) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ด้านตลาดเงินตลาดทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านอื่นที่ สัมพันธ์กัน
2) ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการใช้เครื่องมือทางการเงิน และการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
3) การจัดกลุ่มสรุปความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย การได้รับประกาศนียบัตรจากตลาดหลักทรัพย์
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
1) บรรยาย
2) จัดกลุ่มย่อยวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา โดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำการเป็นสมาชิก กลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน
3) มอบหมายงานรายบุคคลให้นักศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหน้าชั้นเรียน
ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมในการเข้ากลุ่ม ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากการประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
2) มีทักษะในการค้นคว้าเพิ่มเติมและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ Online
1) จัดกลุ่มย่อยวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
2) การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
2) ประเมินผลจากประกาศนียบัตรที่ได้รับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 110002011 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2 ,3,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9 และ17 50%
2 2,3,4,5 ประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย 8 20%
3 2,3,4,5 การรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 7 และ15 20%
4 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
1.1 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์โดย ศูนย์ส่งเสริม พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดย รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, รศ. ดร. สุจินดา เจียมศรีพงษ์
2.1 ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน โดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชชูปถัมถ์www.fap.or.th สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์www.sec.or.th ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
ประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงเนื้อหาการบรรยายในส่วนของธุรกิจระหว่างประเทศ
วัดจากผลการเรียนของนักศึกษา
วัดจากประกาศนียบัตรทที่นักศึกษาได้รับจากตลาดหลักทรัพย์
นำผลการประเมินของนักศึกษามาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา