การบรรจุภัณฑ์

Packaging

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด ประเภทต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกบรรจุภัณฑ์ ข้อจำกัดในด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิต กฎหมาย มลภาวะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุชนิดต่าง ๆ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด ประเภทต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกบรรจุภัณฑ์ ข้อจำกัดในด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิต กฎหมาย มลภาวะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุชนิดต่าง ๆ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด ประเภทต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกบรรจุภัณฑ์ ข้อจำกัดในด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิต กฎหมาย มลภาวะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุชนิดต่าง ๆ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทาง Facebook อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ
        1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
        1.2 มีความกตัญญู ความสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
        1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
        1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
        1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 1.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล และอภิปรายกลุ่ม 1.2.3 ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพจากกรณีศึกษาทางด้านการบรรจุภัณฑ์
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนด 1.3.2 การนำเสนอข้อมูลที่กลุ่มได้ค้นคว้ามาอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยมีการอ้างอิงเอกสารหรือข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าอย่างถูกต้องและชัดเจน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
ใช้การสอนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ การอภิปราย การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอรายงานกลุ่ม การทบทวนความรู้ความเข้าใจด้วยการฝึกปฏิบัติและออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมการนำเสนอสำหรับการออกร้านจำหน่ายสินค้าในโครงการที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น และมีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ทดสอบย่อย (แบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบท) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการนำไปใช้ 2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 2.3.3 ประเมินชิ้นงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการนำเสนอผลงานสำหรับการออกร้านจำหน่ายสินค้าในโครงการที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารยุคใหม่ๆ
3.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ หรือทำรายงานกลุ่มที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ตลอดนำเสนอผลงานสำหรับการออกร้านจำหน่ายสินค้าในโครงการที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น 3.2.2 วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายกลุ่ม
3.3.1 ประเมินชิ้นงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการนำเสนอผลงานสำหรับการออกร้านจำหน่ายสินค้าในโครงการที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น  3.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการอภิปรายหน้าชั้นเรียน
4.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน  การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ
รับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์
4.2.1 กิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 4.2.2 มอบหมายการทำงานกลุ่ม และงานรายบุคคล เช่น การศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ และการบรรจุภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4.2.3 การออกร้านจำหน่ายสินค้าในโครงการที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น
4.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม และงานรายบุคคล 4.3.2 ประเมินจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3 ประเมินจากแบบฝึกหัด และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์  สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากฐานข้อมูลทางการตลาดผ่านสื่อต่างๆ 5.2.2 นำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบของสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากการเขียนรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 12021312 การบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9, 18 30%, 30% รวม 60%
2 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 ทดสอบย่อยท้ายบท (แบบฝึกหัดท้ายบท) ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.1-1.5, 3.1-3.4, 4.1-4.4, 5.1-5.7 การศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์กรณีศึกษาอภิปรายกลุ่ม การทำงานกลุ่ม นำเสนอผลงาน การส่งงานตามมอบหมาย และการออกร้านจำหน่ายสินค้าในโครงการที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น ตลอดภาคการศึกษา และในโครงการที่นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้น 20%
4 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 5.2, 5.4, 5.5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมการถาม – ตอบระหว่างเรียน การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
สุภาภรณ์ ธีระจันทร์. (2559). การบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพฯ: บริษัท สุภัชนิญค์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และเตชา อัศวสิทธิถาวร. (2553). การบรรจุภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วังอักษร.
คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2553). ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ: บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด.
วรรณชนก จอมราชคม และปณิตา สนอ่วม. (2552). การบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ. 
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิด และความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
การถาม – ตอบระหว่างเรียนการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผลการเรียนของนักศึกษา ข้อเสนอแนะผ่านการประเมินการสอนของอาจารย์ประจำวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
การสังเกตการสอน ความร่วมมือของนักศึกษา ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากประเมินผลการสอน จึงมีการปรับปรุงโดยการจัดกิจกรรม หากรณีศึกษาในการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ที่ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือตรวจงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการนำเสนอผลงาน และหลังผลการเรียนของรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจงานของนักศึกษาทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจข้อสอบ  รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิผลรายวิชาโดยมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 ผู้สอนต้องมีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูล หรือกรณีศึกษาใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ