สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

Environment and Development

1.1 เข้าใจความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
1.2 เข้าใจหลักนิเวศวิทยา
1.3 เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มลพิษสิ่งแวดล้อม
1.4 เข้าใจคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 เข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
1.6 เข้าใจจริยธรรมกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของแต่ละสาขาวิชา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจริยธรรมกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สอนแบบบรรยาย และมีส่วนร่วม
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
š2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
˜2.3
สอนแบบบรรยาย และมีส่วนร่วม
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3ข้อสอบอัตนัย
4.ข้อสอบปรนัย
š3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
สอนแบบบรรยาย และมีส่วนร่วม
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3ข้อสอบอัตนัย
4.ข้อสอบปรนัย
˜4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
˜4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
˜4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สอนแบบบรรยาย และมีส่วนร่วม
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
3ข้อสอบอัตนัย
4.ข้อสอบปรนัย
š5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
š5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้  Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตการแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองานด้วยวิธีโปสเตอร์ และวาจา
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การสังเกต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 5%
2 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5%
3 ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ การสอบกลางภาค 9 20%
4 ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ การสอบปลายภาค 17 20%
5 ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ การทดสอบย่อยทุกบทเรียน ตามความเหมาะสม 50%
จักรพันธ์  ปัญจะสุวรรณ.  2545.  การจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ :
โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์.
นิวัติ  เรืองพานิช.  2542.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ :
ลินคอร์นโปรโมชัน.
วิสูตร  พึ่งชื่น.  2544.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ก วิวรรธน์.
ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชาได้แก่วิธีการสอนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโดยผ่านกิจกรรมดังนี้
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2) ให้ผู้เรียนประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองดูผลการเรียนของผู้เรียนและทำรายงานสรุปพัฒนาการของผู้เรียน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
- ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยแล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
- กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
- การวิจัยในชั้นเรียน
- ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
- ให้กรรมการทวนสอบสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน
- เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนด
- จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือข่าย)
สาขาวิชามีการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชาการรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอภาควิชา / คณะ