สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Tourism and Hotel Cooperative Education

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล