การฝึกงาน

Job Internship

จุดมุ่งหมายของวิชาสหกิจศึกษา เป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยมีพนักงานของสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
เพื่อให้เป็นวิชาที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ทำงานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา ภายใต้การดูแลของพนักงานพี้เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยมีพนักงานของสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
 
ตลอดภาคการศึกษาที่นักศึกษาฝึกงาน
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่
1. ความมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1   จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน
1.2.2  จัดทำแผนการฝึกงาน แผนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กำหนดขอบเขตของงาน กำหนดวิธีการประเมินผลงานร่วมกับสถานประกอบการ
1.2.3   มอบหมายงาน กำหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
1.2.4   ให้นักศึกษาจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
1.3.1   ประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ ด้วยการสังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา
1.3.2  อาจารย์นิเทศทำการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน (ถ้ามี) ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3.3   การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำระหว่างการฝึกงาน  และประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยสถานประกอบการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจ ทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ โดยเน้น
2.1.1    ความรู้และความเข้าใจที่ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานจริง
2.1.2    ความสามารถในการนำความรู้ทางภาษาไปบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2.1   สถานประกอบการจัดให้มีพนักงานที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำต่างๆ แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน
2.2.2    สถานประกอบการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างเต็มที่ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา
 2.2.3    มีการมอบหมายงานแก่นักศึกษา และติดตามเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
2.3.1   ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศ พนักงานที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ     โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ
2.3.2    ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ตามหลักวิชาการและวิชาชีพของหลักสูตร
2.3.3    ประเมินจากความตั้งใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
 3.1.1    การประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการฝึกงาน
3.1.2 การนำความรู้ทางภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
3.2.1    มีการมอบหมายงานทั้งงานประจำตามหน้าที่และ/หรืองานพิเศษ
3.2.2    มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงงานที่ทำเป็นระยะๆ โดยอาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา
3.2.3   จัดให้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและการศึกษาของโครงงานต่อผู้บริหาร พนักงานที่ปรึกษา บุคคลอื่นๆ ของสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
3.2.4 มีการจัดทำรายงานของงานและ/หรือโครงงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ โดยเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.3.1   อาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษาทำการประเมินผลการเรียนรู้จากงานประจำและ/หรืองานมอบหมายพิเศษที่นักศึกษาทำ โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ
3.3.2   ประเมินผลจากทักษะและความสามารถในการตอบข้อซักถาม ในระหว่างการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลการศึกษาโครงงานแบบปากเปล่า โดยอาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา
3.3.3    ประเมินจากความถูกต้องตามหลักวิชาการของรายงาน โดยอาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มี
 4.1.1    มนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
 4.1.2    ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
 4.1.3    ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
         4.1.4    ความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม
4.2.1   จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน
4.2.2   สร้างกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมทำงานเป็นทีม
4.2.3   มอบหมายงานที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
4.2.4  มีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องโดยพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ
4.3.1   ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ระหว่างการนิเทศงานของอาจารย์นิเทศ ณ สถานประกอบการ ผ่านการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา เพื่อนร่วมงาน และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.3.2  พนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ ทำการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย
4.3.3    ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจาก     เพื่อนร่วมงาน หรือที่ผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสารเฉพาะตามบริบทของกลุ่มสังคม
5.2.1   มอบหมายงานที่ต้องมีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และการเขียนตามความจำเป็นและเหมาะสม ในการประสานงาน
5.2.2    มอบหมายงานที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแก้ปัญหาหรือนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
5.2.3    ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1   ประเมินผลจากเอกสารหรือข้อมูล ที่นักศึกษานำมาใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การจัดทำรายงาน และการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์นิเทศ
5.3.2    อาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา ทำการประเมินผลความสามารถในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ
 5.3.3    ประเมินจากการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำและ/หรืองานพิเศษ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 13031451 การฝึกงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสาสนเทศ สถานประกอบการ (พนักงานที่ปรึกษา) 17 50%
2 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสาสนเทศ มหาวิทยาลัยฯ (อาจารย์นิเทศ) 17 50%
ไม่มี
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระบบการฝึกงาน และประมวลผล
1.1.1       นักศึกษาให้ข้อมูลหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ
1.1.2 นักศึกษาประเมินสถานประกอบการว่าเป็นสถานประกอบการที่สามารถให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาได้อย่างแท้จริง และตรงตามที่สาขาวิชากำหนดหรือไม่
1.1.3         นักศึกษากรอกแบบประเมินที่คณะจัดทำขึ้น ในการปฏิบัติงานตามระบบการฝึกงาน ตั้งแต่การเตรียมตัว การฝึกปฏิบัติงาน และการประเมินผล ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่พบ และแนวทางการแก้ไข
1.พนักงานพี่เลี้ยงหรือสถานประกอบการ
ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยฯ และควรให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเพิ่มเติม
 2. อาจารย์นิเทศ
นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแล้ว อาจารย์นิเทศต้องประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ และพนักงานที่ปรึกษา เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมในการส่งนักศึกษารุ่นต่อไป รวมทั้งควรให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเพิ่มเติม
 
อาจารย์นิเทศวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระบบการฝึกงาน และประมวลผล
- ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤิทธิ์ของนักศึกษาจากผลการประเมินจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน
- ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤิทธิ์ของนักศึกษาจากการไปนิเทศงานยังสถานประกอบการเพื่อทราบการปฏิบัติงานของนักศึกษา
5.1 อาจารย์นิเทศวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระบบการฝึกงาน และประมวลผล
5.2 อาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกันสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ทั้งที่เกี่ยวข้องในเนื้อหารายวิชาต่างๆ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การวัดและประเมินผล และความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษารุ่นต่อไป และการปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด