เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering Drawing

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบตามเครื่องจักรที่ผลิต การกำหนดสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน การเขียนแบบสั่งงานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น การเขียนแบบด้วยโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบทางวิศวกรรมและการเขียนแบบสั่งงาน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการเขียนแบบรวมถึงกระบวนการผลิต การกำหนดขนาดมาตรฐานผิว ระบบงานสวมความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตของงานเขียนแบบเพื่อสั่งงาน การเขียนแบบสั่งงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อาทิ เช่น เกลียวสกรู ลิ่ม สไปลน์ หมุดย้า รอยเชื่อม เฟือง สปริง ท่อ ข้อต่อ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบสั่งงาน
ศึกษาเกี่ยวกับแบบและกระบวนการผลิต การกำหนดขนาดรูปลักษณ์มาตรฐานมิติของขนาดตำแหน่งและความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต เกลียวสกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่มและสไปลน์ หมุดย้าและการเชื่อม เฟือง สปริง งานท่อ ข้อต่อ การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น การศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแบบวิศวกรรม การใช้คาสั่งเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ การศึกษาระบบโคออดิเนต การสร้างภาพ สามมิติ การสร้างใยตาข่าย การสร้างภาพสามมิติทรงตัน คาสั่งตกแต่ง แก้ไข การสร้างฟังก์ชั่นช่วยในการเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับกราฟฟิกวิศวกรรม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมทางเครื่องกล อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบ
1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่มหรือบุคคล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และตรงเวลา
1.3.2 งานที่มอบหมาย
2.1.1 การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลตามเครื่องจักรที่ผลิต
2.1.2 การกำหนดสัญลักษณ์ มาตรฐานงานเขียนแบบ
2.1.3 เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามลักษณ์แบบสั่งงาน
2.1.4 เขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น
2.1.5 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม
2.1.6 เขียนแบบสั่งงานด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์
บรรยาย ถาม ตอบ กำหนดงานหรือมอบหมายงาน
2.3.1 งานที่มอบหมาย
2.3.2 สอบกลางภาค
2.3.3 สอบปลายภาค
3.1.1พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแบบ และการเขียนแบบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
3.2.1 มอบหมายงาน
3.2.3 นำเสนอวิธีการทำงาน ขั้นตอนการออกแบบ
3.3.1 งานที่มอบหมาย
3.3.2 การแก้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.2 การนำเสนองาน
4.3.1 ประเมินจากการนำเสนอ
4.3.2 ประเมินจากงาน
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอ
5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานที่มอบหมาย
5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาและกำหนดระยะเวลาในการส่งงาน
 
6.3.1 นักศึกษาส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด
 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGME115 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2 ,2.4 3.3,5.1 5.4 สอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค สอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 12 17 5 % 30 % 5 % 30 %
2 1.5,2.5 3.3,3.4 5.1,5.4 งานที่มอบหมาย 16 20 %
3 1.2,6.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
มาตรฐานงานเขียนแบบของ DIN และ JIS
ไม่มี
เอกสารประกอบการสอนรายสัปดาห์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ขอบเขตของงานที่นักศึกษาทำ
2.3 ทวนการประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ