วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง

Power Plant Engineering

       เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจหลักการพื้นฐานศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้   องค์ประกอบของโรงงานผลิตกำลัง  กังหันไอน้ำ กังหันแก๊ส และเครื่องยนต์สันดาปภายใน  วัฏจักรร่วมและการผลิตพลังงานร่วม  โรงงานผลิตกำลังจากพลังงานน้ำ  พลังงานนิวเคลียร์  การวัดและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงงานผลิตกำลัง  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
     ไม่มี
      ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้   องค์ประกอบของโรงงานผลิตกำลัง  กังหันไอน้ำ กังหันแก๊ส และเครื่องยนต์สันดาปภายใน  วัฏจักรร่วมและการผลิตพลังงานร่วม  โรงงานผลิตกำลังจากพลังงานน้ำ  พลังงานนิวเคลียร์  การวัดและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงงานผลิตกำลัง  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
        การเสียสละและความชื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  สามารถทำงานเป็นหมู่คณะและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม  มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
          ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดหรือได้ตกลงกันไว้ มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา ตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
       ประเมินจาการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม การมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ  ประเมินผลจากการทำงานกลุ่ม และการนำเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
             มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิดและหลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้   องค์ประกอบของโรงงานผลิตกำลัง  กังหันไอน้ำ กังหันแก๊ส และเครื่องยนต์สันดาปภายใน  วัฏจักรร่วมและการผลิตพลังงานร่วม  โรงงานผลิตกำลังจากพลังงานน้ำ  พลังงานนิวเคลียร์  การวัดและการควบคุม  เศรษฐศาสตร์โรงงานผลิตกำลัง  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
        บรรยายด้วยสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  สื่อการสอนที่เอกสาร  ให้ค้นคว้าบางหัวข้อส่งเป็นรายงาน  มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน โดยเน้นการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม  
มีการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
                สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านหลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้   องค์ประกอบของโรงงานผลิตกำลัง สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยต้นเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
          มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง โดยใช้หลักการวิจัย การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
ประเมินจากรายงาน   การนำเสนอรายงานและงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้อื่น รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย  สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
ประเมินจากการสังเกต  และการถามตอบ  การทำงานเป็นกลุ่ม  ประเมินจากการนำเสนอรายงาน   และพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
        มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการคำนวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning  มอบหมายงาน ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
      ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
.
.
.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 31073417 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 2, 3, 4 และ 5 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 8 12 16 10% 25% 10% 25%
2 1, 2, 3, 4 และ 5 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1, 2, 3, 4 และ 5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.  S.Domkundwar &  Subhash C.Arora  .Power Plant Engineering.1978
2.  M.M. El-Wakil, Powerplant Technology. McGraw-Hill Book Co., 1984
3.  Website  ที่เกี่ยวกับวิชา Power Plant Engineering   และรูปแบบการนำเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์
 
1.  Black & Veatch, Power Plant Engineering, Chapman & Hall, 1996.
2.  F.T. Morse, Power Plant Engineering, 3rd ed., D. Van Nostrand Co., 1953
1.  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายได้ทาง
 2.  Website  ที่เกี่ยวกับวิชา Power Plant Engineering
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-  การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
-  ผลการสอบ
-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-  การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
-  การอบรมความรู้ใหม่ๆ  ด้านการออกแบบเครื่องจักรกลของผู้สอน
-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 -  ปรับปรุงรายวิชา  ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากข้อ 4