การออกแบบงานโลหะแผ่น

Sheet Metal Design

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลีโดย วิธีเรขาคณิต การเขียนแบบแผ่นคลีด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบ การออกแบบ ระบบท่อปรับอากาศ การขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีการกดอัด
-
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลีโดย วิธีเรขาคณิต การเขียนแบบแผ่นคลีด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบ การออกแบบ ระบบท่อปรับอากาศ การขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยวิธีการกดอัด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2.1.2 สอบกลางภาค 8 25
2 2.2.1.2 สอบปลายภาค 17 25
3 2.2.1.1 การเข้าชั้นเรียน 1-7,9-16 10
4 2.2.1.6 ผลงานภาคปฏิบัติการ 2-6,8-11,13-14 40