อาหารไทยและอาหารนานาชาติ

Thai and International Food

 
ให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับลักษณะ และประเภทของอาหารไทย อาหารชาต่างๆ ทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน สามารถกำหนดรายการอาหาร การเลือกซื้อเครื่องปรุงรส การเลือกใช้อุปกรณ์ในการปรุง การประกอบอาหาร และการจัดบริการ
1.เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีบุคลิกภาพ และทักษะในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานบริการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและของประเทศ
3.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรัก และสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
 
ศึกษาลักษณะและประเภทของอาหารไทย อาหารชาติต่างๆ ทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน สามารถกำหนดรายการอาหาร การเลือกซ้อเครื่องปรุง การเลือกใช้อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร การประกอบอาหารและการจัดบริการ
อาจารย์ประจำรายวิชา แนะนำเกี่ยวกับเวลาให้คำปรึกษาทางวิชาการในชั้นเรียน
- อาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ .ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH119 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ โครงงาน สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 , 15 9 17 15 % 30 % 30 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติ 5 16 ตลอดภาคเรียน 15%
พิสมัย ปโชติการ งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม กรุงเทพมหานครฯ ศึกษาพรการพิมพ์ 2539
นิตยสารภัตตาคารโรงแรม กรุงเทพมหานครฯ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์จำกัด 2530
ศรีสมร คงพันธ์ คู่มือการจัดอาหารงานเลี้ยง กรุงเทพมหานครฯ อมรินทร์การพิมพ์ 2528
ศิวะ วสุนะราภิวัฒน์ คู่มือการบริการอาหารและการจัดเลี้ยง กรุงเทพมหานครฯ สำนักพิมพ์
ดอกหญ้า 2527
เอกสารประกอบการฝึกอบรมอาหารนานาชาติ.2551
เอกสารการฝึกอบรมอาหารยุโรป.2552
องค์การส่งเสริมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คู่มือพนักงานภัตตาคาร กรุงเทพมหานคร บำรุงนุกุลกิจ
การพิมพ์ 2526
อาเซียน พัมลิชชิ่ง จำกัด อาหารจีนยอดนิยม กรุงเทพมหานครฯ รุ่งศิลป์การพิมพ์ 2526
-
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้  รายงานโครงงาน ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน ผลการเรียนของนักศึกษา  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิช
ประเมินโดยระบบมหาวิทยาลัย
นำผลประเมินแต่ละด้านมาปรับปรุงการสอน
นระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  3.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูต
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้    ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ